Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 SEKSIYON 5

Kun Paano Magigin Marahay an Relasyon sa mga Kapamilya

Kun Paano Magigin Marahay an Relasyon sa mga Kapamilya

‘Magsulog kamo nin kabuutan, kapakumbabaan, kahuyuan, asin pakatios.’—Colosas 3:12

Pag nag-agom ka, nagkakaigwa ka nin bagong pamilya. Dawa pirming yaon an pagkamuot mo saka paggalang sa mga magurang mo, an saimong agom na an pinakaimportanteng tawo sa buhay mo. Posibleng bako ining madaling akuon kan nagkapirang kapamilya mo. Pero, matatabangan ka kan mga prinsipyo sa Bibliya na magin timbang tanganing mapagdanay mo an marahay na relasyon sa mga kapamilya mo mantang hinihinguwa mong maparani sa saimong bagong pamilya.

 1 DAI PAGBALIWALAON AN MGA KAPAMILYA MO

AN SINASABI KAN BIBLIYA: ‘Igalang mo an saimong ama asin ina.’ (Efeso 6:2) Ano man an edad mo, dapat na pirmi kang nagpapahiling nin onra asin respeto sa mga magurang mo. Isipon mo na an agom mo aki man na may obligasyon sa saiyang mga magurang. “An pagkamuot bakong maimon,” kaya dai magselos sa atensiyon na itinatao niya sa mga magurang niya.—1 Corinto 13:4, BPV; Galacia 5:26.

AN PUWEDE MONG GIBUHON:

  • Likayan an mga tataramon na arog kan “Pirmi na sana akong pigmemenos kan pamilya mo” o “Gabos na sanang ginigibo ko sala ki Mama mo”

  • Hinguwahon na intindihon an namamati kan agom mo

 2 MAGBUGTAK NIN LIMITASYON KUN KAIPUHAN

AN SINASABI KAN BIBLIYA: ‘Babayaan nin lalaki an saiyang ama asin ina, asin masaro sa saiyang agom, asin magigin sinda saro sanang laman.’ (Genesis 2:24) Dawa may agom ka na, posibleng iniisip kan mga magurang mo na kargo ka pa ninda, kaya tibaad makiaram sindang marhay sa saindong mag-agom.

Pag-ulayan nindong duwa kun sagkod sain sana sinda puwedeng makilabot sa saindo, dangan mabuot na sabihon iyan sa sainda. Magin prangka pero magalang pa man giraray. (Talinhaga 15:1) An pagigin mapakumbaba, mabuot, asin mapasensiya makakatabang sa saindo na magkaigwa nin marahay na relasyon sa saindong mga kapamilya, na padagos na ‘nagpapatirios-tiusan sa pagkamuot.’—Efeso 4:2.

AN PUWEDE MONG GIBUHON:

  • Kun dai ka komportable sa pakikilabot kan mga kapamilya nindo, ipakipag-ulay iyan sa agom mo pag pareho kamong kalmado

  • Pagkauyunan nindong mag-agom kun ano an marahay na gibuhon sa bagay na ini