Puwedeng Magin Maugma an Pamilya Mo

Puwedeng magin maugma an saindong pag-aguman asin pamilya paagi sa pag-aplikar kan mga prinsipyo sa Bibliya.

Introduksiyon

Puwedeng magin maugma an saindong pag-aguman asin pamilya paagi sa pag-aplikar kan praktikal asin hali sa Bibliya na mga suhestiyon na nasa brosyur na ini.

SEKSIYON 1

Magpagiya sa Diyos Para sa Maugmang Pag-agom

Duwang simpleng hapot na makakatabang para magin mas magayon an pag-ibanan nindong mag-agom.

SEKSIYON 2

Magin Maimbod sa Kada Saro

An paglikay sana daw sa pagsambay an buot sabihon nin pagigin maimbod sa agom?

SEKSIYON 3

Paano Pag May Problema?

Nakadepende sa pagsunod sa tamang giya kun baga magigin matibay asin maugma o magigin maluya asin miserable an relasyon nin mag-agom.

SEKSIYON 4

Pagkapot nin Kuwarta

Taano ta mahalaga sa mag-agom an pagtitiwala saka pagsabi nin totoo?

SEKSIYON 5

Kun Paano Magigin Marahay an Relasyon sa mga Kapamilya

Matatawan nindo nin onra an mga magurang nindo na dai naaapektaran an relasyon nindong mag-agom.

SEKSIYON 6

Pag May Aki Na

Makakatabang daw an aki na mapakusog an relasyon nindong mag-agom?

SEKSIYON 7

Kun Paano Tutukduan an Saindong Aki

Bako sanang reglamento asin pagpadusa an kaiba sa pagdisiplina.

SEKSIYON 8

Pag May Nangyaring Trahedya

Magpatabang.

SEKSIYON 9

Sambahon si Jehova Bilang Pamilya

Paano mas magigin maugma an saindong pampamilyang pagsamba?