Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSION 4

Siisay si Jesu-Cristo?

Siisay si Jesu-Cristo?

1. Paano nagpoon an buhay ni Jesus?

Madaling dolokon si Jesus huli sa anong mga kualidad?—MATEO 11:29; MARCOS 10:13-16.

Bakong arog nin siisay man na tawo, sia nabuhay sa langit bilang espiritung persona bago ipangaki digdi sa daga. (Juan 8:23) Sia an enot na linalang nin Dios asin nagtabang sa paglalang kan gabos na iba pang bagay. Sia sana an direktang linalang ni Jehova, kaya angay siang apodon na “bogtong” na Aki nin Dios. (Juan 1:14) Si Jesus nagserbing Tagapagtaram nin Dios, kaya inaapod man siang “an Tataramon.”​—Basahon an Talinhaga 8:22, 23, 30; Colosas 1:15, 16.

2. Taano ta nagdigdi sa daga si Jesus?

Isinugo nin Dios digdi sa daga an saiyang Aki paagi sa pagbalyo kan buhay kaini hale sa langit pasiring sa matris kan birhen na Judiong si Maria. Kaya, si Jesus mayong ama na tawo. (Lucas 1:30-35) Nagdigdi sia sa daga tanganing (1) magtokdo kan katotoohan dapit sa Dios, (2) magtao sa sato nin halimbawa kun paano gigibohon an kabotan nin Dios dawa nasa kadepisilan, asin (3) itao an perpektong buhay bilang ‘pantubos.’​—Basahon an Mateo 20:28.

3. Taano ta kaipuhan niato nin pantubos?

An pantubos iyo an halagang ibinabayad tanganing mapatalingkas an saro sa peligrong kagadanan. (Exodo 21:29, 30) An kagadanan asin paggurang mayo sa orihinal na katuyohan nin Dios para sa katawohan. Paano niato iyan naaraman? Sinabi nin Dios sa enot na tawong si Adan na kun magibo sia kan inaapod kan Biblia na “kasalan,” sia magagadan. Kaya, kun dai nagkasala si Adan, dai kutana sia noarin man magagadan. (Genesis 2:16, 17; 5:5) Segun sa Biblia, an kagadanan ‘luminaog’ sa kinaban  nin katawohan paagi ki Adan. Huli kaini, ipinasa ni Adan sa gabos na naggikan sa saiya an kasalan asin an penalidad na kagadanan. Kaipuhan niato nin pantubos tanganing makatalingkas sa penalidad na kagadanan na minana niato ki Adan.​—Basahon an Roma 5:12; 6:23.

Siisay an makakabayad kan pantubos tanganing mapatalingkas kita sa kagadanan? Kun kita magadan, an nabayadan sana niato iyo an sadiri tang mga kasalan. Mayo nin bakong perpektong tawo na makakabayad para sa mga kasalan nin iba.​—Basahon an Salmo 49:7-9.

4. Taano ta nagadan si Jesus?

Bakong arog sa sato, si Jesus perpekto. Kaya, dai nia kaipuhan magadan huli ta sia dai noarin man nagkasala. Imbes, si Jesus nagadan para sa mga kasalan nin iba. An Dios nagpahiling nin pambihirang pagkamoot sa katawohan paagi sa pagsugo sa Aki nia tanganing magadan para sa sato. Si Jesus nagpahiling man nin pagkamoot sa sato paagi sa pagkuyog sa saiyang Ama asin pagtao kan buhay nia para sa mga kasalan niato.​—Basahon an Juan 3:16; Roma 5:18, 19.

Hilingon an video na Taano ta Nagadan si Jesus?

5. Ano an ginigibo ngonyan ni Jesus?

Kan sia nasa daga pa, pinaomayan nia an mga may helang, nagbuhay nin mga gadan, asin nagsalbar nin mga nasa peligro. Paagi kaiyan, ipinahiling nia an gigibohon nia sa maabot na panahon para sa gabos na makinuyog na tawo. (Mateo 15:30, 31; Juan 5:28) Pagkagadan ni Jesus, sia binuhay liwat nin Dios bilang espiritung persona. (1 Pedro 3:18) Dangan, naghalat sia sa too nin Dios sagkod na itao Nia sa saiya an kapangyarihan na mamahala bilang Hade sa bilog na daga. (Hebreo 10:12, 13) Ngonyan, si Jesus naghahade na sa langit, asin ipinapahayag kan mga parasunod nia an maogmang baretang iyan sa bilog na daga.​—Basahon an Daniel 7:13, 14; Mateo 24:14.

Dai mahahaloy, gagamiton na nia an kapangyarihan bilang Hade tanganing taposon an gabos na kasakitan asin kawsa kaiyan. An gabos na nagtutubod ki Jesus paagi sa pagkuyog sa saiya mabubuhay sa paraiso digdi sa daga.​—Basahon an Salmo 37:9-11.