Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 LEKSION 12

Paano Ka Magigin Harani sa Dios?

Paano Ka Magigin Harani sa Dios?

1. Hinihinanyog daw nin Dios an gabos na pamibi?

Dinadagka nin Dios an gabos na klase nin mga tawo na rumani sa saiya paagi sa pamibi. (Salmo 65:2) Pero, dai nia hinihinanyog, o inaako, an gabos na pamibi. Halimbawa, puedeng maolang an pamibi nin lalaki na minamaltrato an agom. (1 Pedro 3:7) Siring man, kan an mga Israelita padagos na maggibo nin maraot, dai dinangog nin Dios an mga pamibi ninda. Malinaw na sarong pribilehio an pamibi. Minsan siring, aakoon nin Dios an pamibi dawa kan mga nagkasala nin grabe kun sinda magsolsol.​—Basahon an Isaias 1:15; 55:7.

Hilingon an video na Dinadangog Daw nin Diyos an Gabos na Pamibi?

2. Paano kita maninigong mamibi?

An pamibi kabtang kan pagsamba niato, kaya maninigo kitang mamibi solamente sa satong Kaglalang, si Jehova. (Mateo 4:10; 6:9) Siring man, huling kita bakong perpekto, dapat kitang mamibi paagi sa ngaran ni Jesus huling sia nagadan para sa mga kasalan niato. (Juan 14:6) Habo ni Jehova na orootrohon niato an tinuom o isinurat na mga pamibi. Gusto nia na kita mamibi hale sa puso.​—Basahon an Mateo 6:7; Filipos 4:6, 7.

Nadadangog kan Kaglalang niato dawa an silensiong pamibi. (1 Samuel 1:12, 13) Iniimbitaran nia kita na mamibi sa gabos na pagkakataon, arog kan sa kapinonan saka katapusan kan aldaw, bago magkakan, asin kun may problema.​—Basahon an Salmo 55:22; Mateo 15:36.

3. Taano ta nagtitiripon an mga Kristiano?

An pagrani sa Dios bakong pasil huling napapalibotan kita nin mga daing pagtubod sa saiya asin nag-oolog-olog sa ipinanuga niang katoninongan digdi sa daga. (2 Timoteo 3:1, 4;  2 Pedro 3:3, 13) Kaya, kaipuhan niato an nakakapakosog na pakikiasosyar sa mga kapagtubod, asin kaipuhan ninda kita.​—Basahon an Hebreo 10:24, 25.

An pakikiasosyar sa mga namomoot sa Dios nakakatabang sa sato na rumani sa saiya. An mga pagtiripon kan Mga Saksi ni Jehova marahayon na oportunidad na makinabang sa pagtubod nin iba.​—Basahon an Roma 1:11, 12.

4. Paano ka magigin harani sa Dios?

Iyan paagi sa paghorophorop sa mga nanonodan mo sa Tataramon nia. Isip-isipon an mga gibo, sadol, asin panuga nia. Paagi sa mapagngayongayong paghorophorop, napapatalubo sa puso niato an pag-apresyar sa pagkamoot asin kadonongan nin Dios.​—Basahon an Josue 1:8; Salmo 1:1-3.

Magigin harani ka sa Dios solamente kun ika nagtitiwala asin nagtutubod sa saiya. Alagad, an pagtubod siring sa sarong bagay na may buhay na nangangaipo nin pagsustenir. Dapat na padagos mong susteniran an pagtubod paagi sa paghorophorop sa basehan kan mga tinutubod mo.​—Basahon an Mateo 4:4; Hebreo 11:1, 6.

5. Paano ka makikinabang sa pagigin harani sa Dios?

Si Jehova may pagmakolog sa mga namomoot sa saiya. Kaya niang protektaran sinda sa ano man na puedeng magsapeligro kan pagtubod asin paglaom ninda na buhay na daing katapusan. (Salmo 91:1, 2, 7-10) Pinapatanidan nia kita dapit sa klase nin pamumuhay na magsasapeligro kan salud asin kaogmahan niato. Itinotokdo sa sato ni Jehova an pinakamarahay na pamumuhay.​—Basahon an Salmo 73:27, 28; Santiago 4:4, 8.