Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 9

“Rayuan Mo an Seksuwal na Imoralidad!”

“Rayuan Mo an Seksuwal na Imoralidad!”

“Gadanon nindo an mga kabtang kan saindong hawak na yaon digdi sa daga kun manungod sa seksuwal na imoralidad, karigsukan, daing kontrol na seksuwal na hurot, nakakadanyar na pagmawot, asin kapasluan, na sarong klase nin idolatriya.”—COLOSAS 3:5.

1, 2. Ano an ginibo ni Balaam para ipahamak an banwaan ni Jehova?

SARONG parasira an nagduman sa lugar na makakabanwit siya nin sarong klase nin sira na gusto niyang madakop. Nagpili siya nin paon dangan iinitsa sa tubig an tansi. Matiyaga siyang naghalat, asin kan pigkakagat na an paon, bigla niyang itinaas an banwit asin nadakop niya an sira.

2 Puwede man na madakop an mga tawo sa arog kaiyan na paagi. Halimbawa, haros palaog na kaidto sa Dagang Panuga an mga Israelita kan magkampo sinda sa Kapatagan nin Moab. Pinanugaan kan hadi nin Moab an tawong nagngangaran na Balaam na tatawan niya ini nin dakul na kuwarta basta magpaabot ini nin sumpa sa Israel. Paghaloy-haloy, may naisip si Balaam para an mga Israelita mismo an magdara nin sumpa sa saindang sadiri. Nagpili siyang marhay nin paon. Pinaduman niya an hoben na mga babaying Moabita sa kampo nin mga Israelita para akiton an mga lalaki duman.—Bilang 22:1-7; 31:15, 16; Kapahayagan 2:14.

3. Paano kuminagat sa paon ni Balaam an mga Israelita?

3 Epektibo daw an paon ni Balaam? Iyo. Ribo-ribong Israelitang  lalaki an nagkasala nin “imoral na seksuwal na relasyon sa mga babayi kan Moab.” Nagsamba man sinda sa mga palsong diyos, asin kaiba diyan an makaaating diyos nin pagdudurog, an Baal nin Peor. Huli kaiyan, 24,000 na mga Israelita an nagadan sa mismong linderos, o sagkudan, kan Dagang Panuga.—Bilang 25:1-9, NW.

4. Taano ta ribo-ribong Israelita an nagkasala nin imoralidad?

4 Taano ta dakul na Israelita an kuminagat sa pakana ni Balaam? Sadiring kaugmahan sana kaya an inisip ninda, asin nalingawan ninda an gabos na ginibo ni Jehova para sa sainda. Kadakul nin dahilan an mga Israelita para magin maimbod sa Diyos. Ilinigtas niya sinda sa pagkauripon sa Ehipto, pinakakan sa kaawagan, asin ligtas na dinara sa linderos kan Dagang Panuga. (Hebreo 3:12) Pero naakit pa man giraray sinda sa seksuwal na imoralidad. Si apostol Pablo nagsurat: “Dai man kita magsagibo nin seksuwal na imoralidad, arog kan ginibo kan nagkapira sa sainda na huli kaiyan . . . nagadan [sinda].”—1 Corinto 10:8.

5, 6. Ano an manunudan ta sa nangyari sa Kapatagan nin Moab?

5 Haranihon na an bagong kinaban kaya garo kita mga Israelita na madali nang makalaog sa Dagang Panuga. (1 Corinto 10:11) Mas bangkag sa sex an kinaban na kinabubuhayan ta sa ngunyan kisa sa mga Moabita kaidto. Puwede iyan na makaimpluwensiya sa mga lingkod ni Jehova. An totoo, an seksuwal na imoralidad an pinakaepektibong paon na ginagamit kan Diyablo.—Bilang 25:6, 14; 2 Corinto 2:11; Judas 4.

6 Haputon an saimong sadiri, ‘Mas gusto ko daw an temporaryo sanang kaugmahan o an mabuhay nin maugma asin daing katapusan sa bagong kinaban?’ Bako daw na sulit talaga an gabos na paghihinguwa ta na sunudon an pagbuot ni Jehova na “rayuan . . . an seksuwal na imoralidad”?—1 Corinto 6:18.

 ANO AN SEKSUWAL NA IMORALIDAD?

7, 8. Ano an seksuwal na imoralidad? Taano ta seryosong bagay iyan?

7 Dakul ngunyan an daing pakundangan saka hayagan na binabalga an mga pagbuot nin Diyos manungod sa sex. Sa Bibliya, an seksuwal na imoralidad nanunungod sa seksuwal na mga gibo nin duwang tawo na bakong legal na mag-agom base sa Kasuratan. Kaiba digdi an pakikipag-sex nin lalaki sa kapwa lalaki o babayi sa kapwa babayi, saka an pakikipag-sex sa hayop. Kaiba sa seksuwal na mga gibo an oral sex, anal sex, o an paghapiyap sa ikinabuhay nin iba na may seksuwal na pagmawot.—Hilingon an Dagdag na Impormasyon 23.

8 Malinaw na sinasabi kan Bibliya na pag an saro dai nagpupundo sa paggibo nin seksuwal na imoralidad, dai siya puwedeng magdanay sa kongregasyon. (1 Corinto 6:9; Kapahayagan 22:15) Saro pa, nawawara kan sarong imoral na tawo an respeto sa sadiri asin an tiwala kan iba. An imoralidad pirming minaresulta sa mga problema. Parating minaresulta iyan sa pagkakonsiyensiya, dai ginustong pagbados, problema sa relasyon nin mag-agom, hilang, o kagadanan pa ngani. (Basahon an Galacia 6:7, 8.) Kun talagang pag-iisipan nin sarong tawo an mga resulta nin imoralidad, posibleng dai niya gugustuhon na magin imoral. Pero sa parati, an mapaniguan an sadiring mga kamawutan an nasa isip sana nin saro kan ginibo niya an inot na lakdang na nagsagkod sa imoralidad. Sa parati, pornograpiya an inot na lakdang na iyan.

PORNOGRAPIYA—AN INOT NA LAKDANG

9. Taano ta peligroso an pornograpiya?

9 Dinisenyo an pornograpiya tanganing pukawon an satong seksuwal na mga pagmawot. Sa ngunyan, dawa sain may pornograpiya—sa mga magasin, libro, musika,  programa sa TV, pati sa Internet. Iniisip nin dakul na mayo man nin maraot sa pornograpiya, pero an totoo, peligrosong marhay iyan. Dahil diyan, an saro puwedeng magkaigwa nin adiksiyon sa sex asin bakong normal saka malaswang mga pagmawot. Pag an saro nagkahilig sa pornograpiya, puwede iyan na magresulta sa masturbasyon, problema sa relasyon nin mag-agom, asin diborsiyo pa ngani.—Roma 1:24-27; Efeso 4:19; hilingon an Dagdag na Impormasyon 24.

Sarong kadunungan kun magigin maingat kita sa paggamit nin Internet

10. Paano makakatabang an prinsipyo sa Santiago 1:14, 15 para makalikay kita sa imoralidad?

10 Mahalagang maintindihan ta kun paano kita puwedeng maakit nin seksuwal na imoralidad. Pag-isipan an patanid sa Santiago 1:14, 15: “An lambang saro nababalo pag naguguyod siya asin naaakit kan sadiri niyang pagmawot. Dangan an pagmawot, pag iyan nangidam, nangangaki nin kasalan; an kasalan man, pag iyan naisagibo, nagbubunga nin kagadanan.” Kaya pag may maglaog sa isip mo na salang pagmawot o kaisipan, halion iyan tulos. Kun dai tinutuyong makahiling ka nin malaswang mga ritrato, irayo diyan an saimong mga mata! Gadanon an kompyuter, o ilipat an channel. Dai pagtugutan na magkaigwa ka nin salang mga pagmawot. Ta kun dai, puwede iyan na magkusog sagkod na masakitan ka nang kontrulon iyan.—Basahon an Mateo 5:29, 30.

11. Paano kita matatabangan ni Jehova pag may maglaog sa sato na salang mga kaisipan?

11 Mas bistado kita ni Jehova kisa sa pakabisto ta sa satong sadiri. Kaya aram niya na bako talaga kitang perpekto. Pero aram man niya na puwede tang madaog an salang mga pagmawot. Sinasabi sa sato ni Jehova: “Kun siring, gadanon nindo an mga kabtang kan saindong hawak na yaon digdi sa daga kun manungod sa seksuwal  na imoralidad, karigsukan, daing kontrol na seksuwal na hurot, nakakadanyar na pagmawot, asin kapasluan, na sarong klase nin idolatriya.” (Colosas 3:5) Maski ngani bako iyan madaling gibuhon, mapasensiya sa sato si Jehova asin tatabangan niya kita. (Salmo 68:19) Igwa nin sarong hoben na brother na dating may adiksiyon sa paghiling nin pornograpiya asin masturbasyon. Para sa mga barkada niya sa eskuwelahan, normal lang iyan saka parte nin pagigin adulto. Pero sinabi niya: “Dahil diyan, dai na ako nakokonsiyensiya, saka nagin imoral an pamumuhay ko.” Nakapag-isip-isip siya na kaipuhan niyang kontrulon an mga pagmawot niya, asin sa tabang ni Jehova, nakaya niyang mahali an saiyang adiksiyon. Kun igwa ka nin imoral na mga kaisipan, hagadon ki Jehova “an puwersa na urog kisa sa ordinaryo” para pirming magin malinig an saimong kaisipan.—2 Corinto 4:7; 1 Corinto 9:27.

12. Taano ta kaipuhan niyatong ‘bantayan an satong puso’?

 12 Isinurat ni Solomon: “Sa gabos na bagay na saimong binabantayan, an saimong puso an mas urog mong ingatan, huling an mga burabod nin buhay naggigikan diyan.” (Talinhaga 4:23NW) An satong “puso” iyo an satong panglaog na pagkatawo, an pagkatawo na hinihiling ni Jehova. Dakula an puwedeng magin epekto kan satong mga pighihiling. Sinabi kan maimbod na si Job: “Nakipagtipan ako sa sakong mga mata. Kaya paano ko magigibong maghiling na may malisya sa sarong daraga?” (Job 31:1NW) Arog ni Job, kaipuhan tang kontrulon kun ano an satong mga pighihiling saka iniisip. Asin arog kan salmista, ipinapamibi ta: “Irayo mo an mga mata ko sa paghiling sa ano man na daing kamanungdanan.”—Salmo 119:37, NW.

DAI NAGIN MADUNONG SI DINA SA PAGPILI

13. Anong klaseng mga amigo an pinili ni Dina?

13 Dakula an impluwensiya sa sato kan satong mga amigo. Puwede kitang maparahay o maparaot. Kun an pipilion mong mga amigo nagsusunod sa mga pamantayan nin Diyos, matatabangan ka ninda na magibo man iyan. (Talinhaga 13:20; basahon an 1 Corinto 15:33.) Mahihiling niyato sa nangyari ki Dina kun gurano kaimportante an pagpili nin mga amigo. Saro siya sa mga aking babayi ni Jacob, kaya nagdakula siya sa pamilyang nagsasamba ki Jehova. Bakong imoral na tawo si Dina, kaso nakipag-amiga siya sa mga babaying Canaanita na mga dai nagsasamba ki Jehova. Ibang-iba sa mga lingkod nin Diyos an pagmansay kan mga Canaanita manungod sa sex, saka midbid sindang mga imoral. (Levitico 18:6-25) Sa pakikiiba-iba ni Dina sa saiyang mga amiga, nabisto niya si Sekem na sarong hoben na lalaking Canaanita, asin nagkagusto ini sa saiya. Si Sekem an ibinibilang na  “pinakakagalang-galang” sa mga hoben na lalaki sa saiyang pamilya. Kaso, dai niya namumutan si Jehova.—Genesis 34:18, 19, NW.

14. Ano an nangyari ki Dina?

14 Ginibo ni Sekem an sarong bagay na para sa saiya natural sana asin bakong maraot. Dahil gusto niya si Dina, kinua niya ini saka linupigan. (Basahon an Genesis 34:1-4.) An krimen na iyan an pinunan kan sunod-sunod na trahedya na nangyari ki Dina asin sa bilog niyang pamilya.—Genesis 34:7, 25-31; Galacia 6:7, 8.

15, 16. Paano kita magigin madunong?

15 Dai ta na kaipuhan agihan an nangyari ki Dina para mahiling na sa ikakarahay ta an mga pamantayan ni Jehova sa moral. “An saro na naglalakaw kaiba kan mga madunong magigin madunong man, pero mapapahamak an saro na nakikiiba-iba sa mga mangmang.” (Talinhaga 13:20NW) Kaya hinguwahon na maaraman “an enterong dalan nin karahayan” para malikayan mong makulgan asin magdusa.—Talinhaga 2:6-9, NW; Salmo 1:1-3.

16 Magigin madunong kita kun pag-aadalan ta an Tataramon nin Diyos, mamimibi saiya bago magdesisyon, asin susunudon an marahay na mga sadol hali sa maimbod asin mapagmansay na uripon. (Mateo 24:45; Santiago 1:5) Iyo, gabos kita maluya saka bakong perpekto. (Jeremias 17:9) Pero ano an magigin reaksiyon mo kun may magpatanid sa saimo na delikadong makagibo ka nin imoralidad? Makukulgan daw an buot mo, o mapakumbaba mong aakuon an tabang?—2 Hade 22:18, 19.

17. Magtao nin halimbawa kun paano makakatabang sa sato an patanid nin sarong kapwa Kristiyano.

17 Pag-isipan an sitwasyon na ini. Sa pinagtatrabahuhan nin sarong sister, sarong lalaki an nagpuon na magpahiling sa saiya nin espesyal na atensiyon dangan inagda  siya kaini na mag-date. Bako siyang lingkod ni Jehova, pero garo baga tultulon siya saka mabuot. Sarong sister an nakahiling sainda na magkaibanan asin nagtao ini nin patanid manungod diyan. Ano an magigin reaksiyon kan sister na tinawan nin patanid? Marason daw siya, o papahalagahan an patanid? Iyo, puwedeng namumutan kan sister si Jehova asin gustong gibuhon an tama. Pero kun padagos siyang makikipag-date sa lalaking idto, ‘rinarayuan niya daw an seksuwal na imoralidad’ o ‘nagtitiwala siya sa saiyang sadiring puso’?—Talinhaga 22:3; 28:26, NW; Mateo 6:13; 26:41.

MAKANUOD SA HALIMBAWA NI JOSE

18, 19. Paano dinulagan ni Jose an imoralidad?

18 Hoben pa si Jose kan magin uripon siya sa Ehipto. Aroaldaw siyang inaakit kan agom kan saiyang kagurangnan na makipag-sex sa saiya, pero aram ni Jose na sala iyan. Namumutan ni Jose si Jehova asin gusto niya siyang  mapaugma. Kaya sa kada pang-aakit sa saiya kan babayi, nagsasayuma siya. Saro siyang uripon kaya dai niya puwedeng basta sana bayaan an saiyang kagurangnan. Sarong aldaw pagkatapos na purbaran kan agom kan saiyang kagurangnan na piriton siyang makipag-sex sa saiya, ‘duminulag asin luminuwas siya.’—Basahon an Genesis 39:7-12.

19 Siguradong iba kuta an nangyari kun nagparaisip si Jose nin imoral na mga bagay o kun pinagpantasyahan niya an babaying idto. Pero para ki Jose, an relasyon niya ki Jehova an pinakaimportante. Sinabi niya sa babayi: ‘Ipinaubaya sako kan sakong kagurangnan an gabos apuwera sa saimo, ta agom ka niya. Kaya paano ko magigibo an grabeng karatan na ini asin magkasala sa Diyos?’—Genesis 39:8, 9, NW.

20. Taano ta masasabi niyato na naugma si Jehova ki Jose?

20 Dawa ngani harayo si Jose sa pamilya niya, pirmi siyang nagin maimbod sa Diyos kaya binendisyunan siya ni Jehova. (Genesis 41:39-49) Siguradong ugmahon si Jehova sa kaimbudan ni Jose. (Talinhaga 27:11) Puwedeng magin dipisil na labanan an imoralidad. Pero tandaan an mga tataramon na ini: “Ikaungis nindo an maraot, O kamong mga namumuot ki Jehova. Binabantayan niya an buhay kan mga maimbod sa saiya; sa kamot kan mga maraot iliniligtas niya sinda.”—Salmo 97:10, NW.

21. Paano inarog si Jose kan sarong hoben na brother?

21 Aroaldaw, kusog-buot na ipinapahiling kan mga lingkod ni Jehova na ‘ikinakaungis ninda an maraot’ asin na ‘namumutan ninda an karahayan.’ (Amos 5:15) Ano man an saimong edad, makakaya mong magin maimbod ki Jehova. Natesting an pagtubod kan sarong hoben na brother sa eskuwelahan. Sarong babayi an nagsabi saiya na makikipag-sex ini sa saiya kun tatabangan niya ini sa  test ninda sa math. Ano an ginibo kan brother? Inarog niya si Jose. Sinabi niya: “Sinayumahan ko siya tulos. Dahil nagin maimbod ako, dai ko naiwara an dignidad ko saka paggalang sa sadiri.” An ano man na “temporaryong kaugmahan” na dara kan imoralidad pirming minaresulta sa kulog asin grabeng kamunduan. (Hebreo 11:25) Pero an pagsunod ki Jehova pirming matao nin tunay na kaugmahan.—Talinhaga 10:22.

MAGPATABANG KI JEHOVA

22, 23. Paano kita matatabangan ni Jehova dawa pa kun makagibo kita nin seryosong kasalan?

22 Gagamiton ni Satanas an seksuwal na imoralidad tanganing madakop kita, asin puwede talaga ining magin dipisil sa sato. Gabos kita posibleng nagkakaigwa nin salang mga kaisipan sa pana-panahon. (Roma 7:21-25) Naiintindihan ini ni Jehova, asin ginigirumdom niya “na kita alpog lang.” (Salmo 103:14NW) Pero paano kun makagibo nin seryosong kasalan na imoralidad an sarong Kristiyano? Mayo na daw siyang pag-asa? Dai man. Kun an saro tunay na nagsusulsol, tatabangan siya ni Jehova. An Diyos “andam na magpatawad.”—Salmo 86:5, NW; Santiago 5:16; basahon an Talinhaga 28:13.

23 Tinawan man kita ni Jehova nin “mga balaog na tawo”—mga mamumuton na elder na nag-aataman sa sato. (Efeso 4:8, 12; Santiago 5:14, 15) Itinao niya an mga elder para tabangan kitang maibalik an satong relasyon sa saiya.—Talinhaga 15:32.

GAMITON AN “MAHUSAY NA PAGMANSAY”

24, 25. Paano an pagkaigwa nin “mahusay na pagmansay” makakatabang sa sato na makalikay sa imoralidad?

24 Para makagibo nin marahay na mga desisyon, kaipuhan tang maintindihan kun paano kita makikinabang sa  mga pagbuot ni Jehova. Habo tang magin arog kan sarong hoben na lalaki na mababasa sa Talinhaga 7:6-23. Kulang an pakasabot niya o bakong ‘mahusay an saiyang pagmansay,’ kaya kuminagat siya sa paon na seksuwal na imoralidad. An mahusay na pagmansay bako lang basta pagigin madunong. Kun mahusay an satong pagmansay, sinasabot ta an kaisipan nin Diyos asin isinasabuhay iyan. Tandaan an madunong na mga tataramon na ini: “An siisay man na nagkukua nin mahusay na pagmansay namumuot sa sadiri niya. An siisay man na pinapahalagahan na marhay an pakasabot magigin mapanggana.”—Talinhaga 19:8, NW.

25 Kumbinsido ka daw talaga na tama an mga pamantayan nin Diyos? Nagtutubod ka daw na talagang magtatao saimo nin kaugmahan an pagsunod sa mga iyan? (Salmo 19:7-10; Isaias 48:17, 18) Kun nagduduwa-duwa ka pa, girumdumon an gabos na marahay na bagay na ginibo ni Jehova para saimo. ‘Namitan mo asin hilinga ta marahayon si Jehova.’ (Salmo 34:8) Kun pirmi mong gigirumdumon an ginibo ni Jehova para sa saimo, mas lalo mo siyang mamumutan. Mamutan an mga namumutan niya, asin ikaungis an mga ikinakaungis niya. Panuon an saimong isip nin marahay na mga kaisipan—mga bagay na totoo, matanos, malinig, kawili-wili, asin ano man na bagay na igwang karahayan. (Filipos 4:8, 9) Puwede kitang magin arog ni Jose, na nakinabang sa kadunungan ni Jehova.—Isaias 64:8.

26. Ano an pag-uulayan niyato sa sunod na kapitulo?

26 May agom ka man o mayo, gusto ni Jehova na magin maugma ka sa buhay. Maaaraman ta sa sunod na duwang kapitulo an mga impormasyon na makakatabang kun paano magigin maugma an relasyon nin mag-agom.