Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAPITULO 13

Nakakapaugma Daw sa Diyos an Gabos na Selebrasyon?

Nakakapaugma Daw sa Diyos an Gabos na Selebrasyon?

“Padagos nindong siguraduhon kun ano an akseptable sa Kagurangnan.”—EFESO 5:10.

1. Ano an dapat niyatong gibuhon para masigurado tang nakakapaugma ki Jehova an satong pagsamba, asin taano?

SINABI ni Jesus: “An tunay na mga parasamba masamba sa Ama sa espiritu asin katotoohan, huli ta sa katunayan, mga arog ninda an hinahanap kan Ama na magsamba sa saiya.” (Juan 4:23; 6:44) An kada saro sa sato dapat na “padagos [na] siguraduhon kun ano an akseptable sa Kagurangnan.” (Efeso 5:10) Bako ini pirming pasil. Hinihinguwa ni Satanas na dayaon kita para makagibo kita nin mga bagay na makakapamundo ki Jehova.—Kapahayagan 12:9

2. Ano an nangyari harani sa Bukid nin Sinai?

2 Paano kita dinadaya ni Satanas? An sarong paagi iyo an pagribaraw sa sato kun ano an tama asin kun ano an sala. Pag-isipan an nangyari sa nasyon nin Israel kan nagkakampo sinda harani sa Bukid nin Sinai. Nagtukad si Moises sa bukid, asin naghalat an banwaan na bumalik siya sa kampo. Kan malangkag na sinda sa paghalat, sinabi ninda ki Aaron na gibuhan sinda nin diyos. Naggibo si Aaron nin bulawan na rebulto na itsurang ugbon na baka. Dangan nagkaigwa nin kapiyestahan an banwaan. Nagbarayle sinda sa palibot kan rebulto asin nagduruko diyan. Sa pagduko nindang iyan sa ugbon na baka, inisip ninda na si Jehova an talagang sinasamba ninda. Pero dai buot sabihon na miling inapod ninda iyan na ‘kapiyestahan  para ki Jehova’ magigin tama na iyan. Idolatriya an paghiling diyan ni Jehova, kaya dakul sa sainda an nagadan. (Exodo 32:1-6, 10, 28) Ano an manunudan niyato diyan? Dai kita dapat magpadaya. ‘Dai kita magdutdot nin ano man na maati,’ asin magpatukdo kita ki Jehova kun ano an tama saka kun ano an sala.—Isaias 52:11, NW; Ezequiel 44:23; Galacia 5:9.

3, 4. Taano ta marahay na aramon niyato an pinaghalian kan popular na mga selebrasyon?

3 Kan si Jesus yaon pa digdi sa daga, tinukduan niya an saiyang mga apostol kun paano gigibuhon an malinig na pagsamba. Pagkagadan niya, ipinadagos kan mga apostol an pagtukdo kan mga prinsipyo ni Jehova sa bagong mga disipulo. Pero pagkagadan kan mga apostol, pinunan kan palsong mga paratukdo na ilaog sa kongregasyon an salang mga ideya saka paganong mga kaugalian asin selebrasyon. Binago pa ngani ninda an apod sa ibang paganong mga selebrasyon tanganing magluwas na sa-Kristiyano iyan. (2 Tesalonica 2:7, 10; 2 Juan 6, 7) Dakul sa mga iyan an popular pa sagkod ngunyan, asin hiling-hiling pa man giraray diyan an palsong mga katukduan, pati ngani demonismo. *Kapahayagan 18:2-4, 23.

4 Sa bilog na kinaban, mahalagang parte na kan buhay nin tawo an mga selebrasyon asin mga kapiyestahan. Pero mantang padagos mong nanunudan an kaisipan ni Jehova sa mga bagay-bagay, posibleng mahiling mo na kaipuhan mong itanos an saimong kaisipan kun manungod sa partikular na mga selebrasyon. Puwedeng bako ining madali, pero makakasigurado ka na tatabangan ka ni Jehova. Aramon ta an pinaghalian kan pira sa popular na  selebrasyon para masabutan niyato kun ano an paghiling ni Jehova sa mga iyan.

SAIN HALI AN PASKO?

5. Ano an nagpapatunay na bakong Disyembre 25 namundag si Jesus?

5 Sa dakul na parte kan kinaban, isineselebrar an Pasko kada Disyembre 25, an aldaw na pighuhuna kan kadaklan na aldaw kan pagkamundag ni Jesus. Mayo kitang mababasa sa Bibliya kun anong aldaw o bulan namundag si Jesus, pero may sinasabi iyan manungod sa panahon kaidtong namundag siya. Isinurat ni Lucas na kan mamundag si Jesus sa Betlehem, may “mga pastor na nagpipirmi sa luwas” asin nagbabantay kan saindang mga karnero. (Lucas 2:8-11) Pag bulan nin Disyembre, malipot, mauran, saka may niyebe sa Betlehem, kaya dai mapirmi sa luwas an mga pastor saka an mga aripumpon ninda kun banggi. Ano an ipinapahiling kaiyan? Namundag si Jesus sa panahon na katamtaman an klima, bako sa bulan nin Disyembre. Ipinaparisa kan Bibliya asin kan mga ebidensiya sa kasaysayan na namundag si Jesus sa bulan nin Setyembre o Oktubre.

6, 7. (a) Sain hali an dakul na popular na kaugalian pag Pasko? (b) Ano an dapat na magin motibo niyato pag nagreregalo?

6 Sain hali an Pasko? Hali iyan sa paganong mga selebrasyon, arog kan kapiyestahan kan mga Romano na inaapod na Saturnalia, sarong selebrasyon para ki Saturno, an diyos nin agrikultura. An The Encyclopedia Americana nagsasabi: “An Saturnalia, na sarong kapiyestahan nin mga Romano na isineselebrar pag kabangaan kan Disyembre, an nagin basehan kan dakul na kaugalian nin pag-urugma pag Pasko. Halimbawa, sa selebrasyon na ini hali an magarbong mga handaan, pagtao nin mga regalo, asin an pagsulo nin mga kandila.” Saro pa, an birthday kan  diyos nin saldang kan mga Persiano na si Mitra isineselebrar man pag Disyembre 25.

7 Pero, dai na man iniisip kan kadaklan sa mga nagseselebrar ngunyan kan Pasko an paganong pinaghalian kaiyan. Para sainda, marahayon lang na panahon iyan para magkairibanan an pamilya, maugmang magkarakanan, saka magtarauhan nin regalo. Siyempre namumutan ta an satong mga kapamilya asin mga amigo, saka gusto ni Jehova na magin bukas-palad an mga lingkod niya. Sinasabi sa 2 Corinto 9:7 na “namumutan nin Diyos an maugmang  nagtatao.” Habo ni Jehova na pag may espesyal na okasyon lang kita magtao sa iba. An mga lingkod ni Jehova maugmang nagtatao nin regalo asin nagtitiripon-tipon kaiba kan mga amigo dawa anong aldaw kan taon, asin dai sinda nag-aasa na reregaluhan man sinda. Nagtatao sinda huling namumutan ninda an iba.—Lucas 14:12-14.

Kun aram ta an pinaghalian kan mga selebrasyon, maaaraman ta kun arin an dapat tang likayan

8. Bagong mundag pa sana daw si Jesus kan tawan siya nin regalo kan mga astrologo? Ipaliwanag.

8 Para suportaran an ideya nin pagtao nin regalo pag Pasko, sinasabi kan dakul na may tulong hadi daa na nagbisita asin nagdara nin mga regalo sa bagong mundag na umboy na si Jesus sa kuwadra. Totoo na igwa nin mga lalaking nagbisita na may darang mga regalo ki Jesus. Kan mga panahon kan Bibliya, kaugalian nang magdara nin regalo sa sarong importanteng tawo. (1 Hade 10:1, 2, 10, 13) Pero aram mo daw na sinasabi sa Bibliya na an mga lalaking idto mga astrologo, mga tawong nagmamahika asin dai nagsasamba ki Jehova? Saro pa, dai sinda nagbisita ki Jesus kan bago pa sana siyang mundag sa sarong kuwadra kundi kan si Jesus saro nang sadit na “aki” asin nakaistar sa harong.—Mateo 2:1, 2, 11.

ANO AN SINASABI KAN BIBLIYA MANUNGOD SA BIRTHDAY?

9. Kiisay na mga selebrasyon nin birthday an sinambit sa Bibliya?

9 Maugmang aldaw an pagkamundag nin sarong aki. (Salmo 127:3) Pero dai iyan nangangahulugan na dapat ta nang iselebrar an birthday. Pag-isipan ini: Sa Bibliya, duwang tawo sana an nagselebrar nin birthday—an Faraon nin Ehipto saka si Hading Herodes Antipas. (Basahon an Genesis 40:20-22; Marcos 6:21-29.) Parehong bakong mga parasamba ni Jehova an mga tagapamahalang ini. Sa katunayan, mayo kitang mababasa sa Bibliya na nagselebrar nin birthday an sarong parasamba ni Jehova.

10. Ano an paghiling kan inot na mga Kristiyano sa pagselebrar nin birthday?

 10 Sinasabi kan The World Book Encyclopedia na “ibinibilang [kan inot na mga Kristiyano] na paganong kaugalian an pagselebrar kan pagkamundag nin siisay man.” An mga kaugalian na iyan base sa palsong mga paniniwala. Halimbawa, naniniwala an suanoy na mga Griego na may espiritung naghihiling pag namundag an sarong tawo asin iyan an maprotektar sa tawong iyan. Naniniwala man sinda na an espiritung iyan konektado sa sarong diyos na namundag sa kaparehong petsa nin pagkamundag kan tawong iyan. Apuwera sa paganong paniniwalang iyan, an birthday konektado man sa astrolohiya asin horoscope.

11. Ano an gusto ni Jehova manungod sa pagpahiling ta nin pagigin matinao?

11 Para sa dakul, espesyal na aldaw an saindang birthday para maipahiling sa sainda kan iba na pinapahalagahan asin namumutan sinda. Pero puwede niyatong ipahiling sa bilog na taon an satong pagkamuot sa satong mga kapamilya asin amigo, imbes na sa sarong espesipikong aldaw sana. Gusto ni Jehova na magin mabuot kita asin matinao sa gabos na panahon. (Basahon an Gibo 20:35.) Ipinagpapasalamat niyato sa saiya an kahanga-hangang regalong buhay aroaldaw, bako sanang pag birthday ta.—Salmo 8:3, 4; 36:9.

Nagtatao an tunay na mga Kristiyano dahil namumutan ninda an kapwa ninda

12. Taano ta masasabing mas marahay an aldaw nin kagadanan kisa sa aldaw nin pagkamundag?

12 An Parahulit 7:1 nagsasabi: “An marahay na ngaran mas marahay kisa sa marahay na klaseng lana, asin an aldaw nin kagadanan kisa sa aldaw nin pagkamundag.” (NW) Taano ta masasabing mas marahay an aldaw nin kagadanan kisa sa aldaw nin pagkamundag? Kan mamundag kita, mayo pa kitang nagigibong ano man sa satong buhay, marahay man o maraot. Pero pag ginamit ta an  satong buhay sa paglilingkod ki Jehova asin sa paggibo nin marahay sa iba, nakakagibo kita nin “marahay na ngaran,” o reputasyon, asin magigirumduman kita ni Jehova dawa pa gadan na kita. (Job 14:14, 15) An mga lingkod ni Jehova dai nagseselebrar kan birthday ninda o ni Jesus. An totoo, an solamenteng okasyon na ipinagbuot ni Jesus na iselebrar ta iyo an Memoryal kan saiyang kagadanan.—Lucas 22:17-20; Hebreo 1:3, 4.

 AN PINAGHALIAN KAN EASTER

13, 14. Sa ano konektado an pagselebrar nin Easter?

13 Dakul na tawo an naniniwala na an pagkabuhay liwat ni Jesus an isineselebrar ninda pag Easter, o Pasko nin Pagkabuhay. Pero an totoo, an pagselebrar nin Easter konektado ki Eostre, an paganong diyosa kan maagahon asin kan panahon nin tigsuli (o, spring) kan mga Anglo-Saxon. Ipinaliwanag kan The Dictionary of Mythology na diyosa man nin pagigin mainaki si Eostre. Konektado diyan an nagkapirang kaugalian pag Easter. Halimbawa, an mga sugok, o bunay, “popular na simbolo nin bagong buhay asin pagkabuhay liwat,” an sabi kan Encyclopædia Britannica. Saro pa, an mga kuneho haloy nang ginagamit sa paganong pagsamba bilang simbolo nin pagigin mainaki. Kaya malinaw na an Easter warang koneksiyon sa pagkabuhay liwat ni Jesus.

14 Nauugma daw si Jehova pag nahihiling niyang sinasalakan nin mga kaugalian nin palsong relihiyon an pagkabuhay liwat kan saiyang Aki? Siyempre dai. (2 Corinto 6:17, 18) Sa katunayan, dai nuarin man hinagad sa sato ni Jehova na iselebrar ta an pagkabuhay liwat ni Jesus.

ANO AN HALLOWEEN?

15. Sain hali an Halloween?

15 An Halloween, na inaapod man na All Hallows’ Eve o an bisperas kan Todos Los Santos, konektado sa mga mangkukulam, tiyanak, asin multo. Bako nang bago an selebrasyon na ini. Sa kabilugan nin bulan na pinakaharani sa Nobyembre 1, isineselebrar kan suanoy na mga Celt kan Britania asin Ireland an kapiyestahan nin Samhain. Naniniwala sinda na sa kapiyestahan na ini, an espiritu kan mga nagadan minabalik sa daga. Nagpupuwesto an mga tawo nin mga pagkakan saka mga inumon para dai sinda kulgan kan mga espiritung iyan. Ngunyan, pag  nagsusulot an mga aki nin mga kostiyum asin nagduduman sa mga harong tapos masabing “Trick or treat,” dai ninda aram na inaarog palan ninda an suanoy na kaugalian na iyan na konektado sa mga demonyo.

KASAL NA NAKAKAPAUGMA SA DIYOS

16, 17. Ano an dapat niyatong isaisip kun nagpaplano nin kasal?

16 An kasal sarong maugmang okasyon. Sa bilog na kinaban, manlain-lain an paagi nin pagselebrar kaiyan. Sa parati, dai na man iniisip kan mga tawo kun ano an pinaghalian kan mga kaugalian sa kasal, kaya tibaad dai ninda aram na an pira sa mga iyan hali sa relihiyosong mga paniniwala nin mga pagano. Pero sisiguraduhon nin Kristiyanong magkailusyon na nagpaplano na kan saindang kasal na makakapaugma ki Jehova an saindang kasal. Kun aaramon ninda an pinaghalian kan mga kaugalian sa kasal, makakagibo sinda nin marahay na mga desisyon.—Marcos 10:6-9.

17 May mga kaugalian sa kasal na pinaniniwalaan na nagdadara nin ‘suwerte’ sa bagong kasal. (Isaias 65:11) Halimbawa, sa nagkapirang lugar, nagsasabwag an mga tawo nin bagas o mga bagay na kapareho kaiyan sa nobyo asin nobya. Naniniwala sinda na paagi kaiyan an mag-agom magkakaigwa nin mga aki, kaugmahan, saka halawig na buhay, asin magigin pangontra iyan sa mga maraot. Pero linilikayan na marhay kan mga Kristiyano an ano man na kaugalian na konektado sa palsong relihiyon.—Basahon an 2 Corinto 6:14-18.

18. Ano pang mga prinsipyo sa Bibliya an makakatabang sa kasal?   

18 Gusto kan magkailusyon na Kristiyano na an saindang kasal magin maugma saka may dignidad asin magin maugma an gabos na bisita. An mga bisita sa kasal dai dapat magsabi o magkomento nin negatibo, malaswa, o  daing galang sa bagong kasal o sa iba pa. (Talinhaga 26:18, 19; Lucas 6:31; 10:27) Dai dapat mahiling sa ikinakasal na Kristiyano “an pagpasikat nin saro kan mga bagay na igwa siya.” (1 Juan 2:16) Kun nagpaplano nin kasal, siguraduhon na mauugma kamo pag ginigirumdom na nindo an okasyon na iyan.—Hilingon an Dagdag na Impormasyon 28.

AN PINAGHALIAN KAN PAG-TOAST

19, 20. Ano an pinaghalian kan pag-toast nin baso?

19 An sarong nakatudan nang kaugalian sa kasal asin sa iba pang mga okasyon iyo an pag-toast. Pag nagto-toast, may sarong tawo na nagsasabi nin marahay na bagay mantang iiniitaas man kan iba an saindang baso. Ano an dapat na magin paghiling digdi kan mga Kristiyano?

20 Sinasabi kan International Handbook on Alcohol and Culture na an pag-toast posibleng hali sa sarong paganong kaugalian kaidto “kun sain sarong sagradong likido an iinaatang sa mga diyos.” Ginigibo ini bilang “karibay nin sarong kahagadan, sarong pamibi na sinasabi sa halipot na mga tataramon na ‘para sa halawig na buhay!’ o ‘para sa marahay na salud!’” Kan suanoy na mga panahon, nakatudan kan mga tawo na iitaas an saindang mga kopa para maghagad nin bendisyon sa saindang mga diyos. Pero, bako sa paaging iyan nagtatao nin bendisyon si Jehova.—Juan 14:6; 16:23.

‘KAMONG MGA NAMUMUOT KI JEHOVA, IKAUNGIS NINDO AN MARAOT’

21. Ano pang mga selebrasyon an dapat na likayan kan mga Kristiyano?   

21 Pag nagdedesisyon kun mapartisipar o dai sa ano man na selebrasyon, pag-isipan kun anong ugali asin paggawi an mahihiling diyan. Halimbawa, may mga  selebrasyon asin kapiyestahan na may kaibang malaswang pagbayle, daing kontrol na pag-inom, asin imoralidad pa ngani. Posibleng ipahiling pa ngani kaiyan na mayong maraot sa ginigibo kan mga bakla asin tomboy o posibleng hiling-hiling man diyan an nasyonalismo. Kun mapartisipar kita sa mga selebrasyon na iyan, masasabi ta daw na ikinakaungis ta an mga ikinakaungis ni Jehova?—Salmo 1:1, 2; 97:10; 119:37, NW.

22. Ano an makakatabang sa sarong Kristiyano sa pagdesisyon kun mapartisipar siya o dai sa sarong selebrasyon?

22 Dapat man na mag-ingat na marhay an mga Kristiyano na likayan an ano man na selebrasyon na naglalapastangan sa Diyos. Si apostol Pablo nagsurat: “Nagkakakan man kamo o nag-iinom o naggigibo nin ano pa man, gibuhon nindo an gabos na bagay sa ikakamuraway nin Diyos.” (1 Corinto 10:31; hilingon an Dagdag na Impormasyon 29.) Siyempre, bako man gabos na selebrasyon konektado sa imoralidad, palsong relihiyon, o nasyonalismo. Kun an sarong selebrasyon dai man nin nababalgang prinsipyo sa Bibliya, personal na desisyon na niyato kun mapartisipar kita diyan o dai. Iniisip man niyato an puwedeng magin epekto sa iba kan satong desisyon.

TAWAN NIN ONRA SI JEHOVA PAAGI SA SATONG MGA SINASABI ASIN GINIGIBO

23, 24. Paano ta ipapaliwanag sa mga kapamilya tang bakong Saksi an satong desisyon manungod sa partikular na mga selebrasyon?

23 Posibleng dai ka na nagpapartisipar sa mga selebrasyon na dai nagtataong onra ki Jehova. Pero posibleng isipon kan iba mong kapamilya na bakong Saksi na habo mo na sa sainda o habo mo na sindang makaibanan. Tibaad para sainda, sa mga okasyon lang na iyan nagkakairibanan an mga miyembro kan pamilya. Kaya ano an puwede  mong gibuhon? Dakul nin paagi para masiyerto mo sa sainda na namumutan mo sinda asin na mahalaga sinda sa saimo. (Talinhaga 11:25; Parahulit 3:12, 13) Puwede mo sindang imbitaran para makaibanan sinda sa ibang mga pagkakataon.

24 Kun gustong maaraman kan mga kapamilya mo kun taano ta dai ka na nakikiiba sa sainda sa partikular na mga selebrasyon, puwede kang mag-research nin mga impormasyon sa satong mga publikasyon asin sa jw.org® na makakatabang saimo na maipaliwanag sa sainda an mga dahilan. Dai makipagdiskusyon sa sainda o ipirit sa sainda an saimong pagtubod. Tabangan an saimong pamilya na mahiling na kadakul kang kinonsiderar bago ka nagdesisyon. Pirming magin kalmado, asin “pirmi lugod na magin mabuot an [saimong] pagtaram, na tinimplahan nin asin.”—Colosas 4:6.

25, 26. Paano matatabangan kan mga magurang an saindang mga aki na mamutan an mga pamantayan ni Jehova?

25 Mahalagang masabutan nin malinaw kan kada saro sa sato an mga dahilan kun taano ta dai kita nagpapartisipar sa partikular na mga selebrasyon. (Hebreo 5:14) Gusto ta na mapaugma si Jehova. Asin kun kamo sarong magurang, dapat na tawan nindo nin panahon na tabangan an saindong mga aki na masabutan asin mamutan an mga prinsipyo sa Bibliya. Pag nagin totoo sa sainda si Jehova, gugustuhon man nindang mapaugma Siya.—Isaias 48:17, 18; 1 Pedro 3:15.

26 Nauugma si Jehova pag nahihiling niyang naghihinguwa kitang marhay na sambahon siya sa malinig asin onestong paagi. (Juan 4:23) Pero iniisip nin dakul na dai talaga kaya nin sarong tawo na magin onesto sa bakong onestong kinaban na ini. Totoo daw iyan? Aramon ta sa masunod na kapitulo.

^ par. 3 May makukua kang mga impormasyon manungod sa espesipikong mga selebrasyon sa Watch Tower Publications Index, Giya sa Pag-research Para sa Mga Saksi ni Jehova, asin sa jw.org®.