Kun Paano Magdadanay sa Pagkamuot nin Diyos

Mahihiling sa Bibliya an mga prinsipyo asin mga pamantayan sa moral na makakatabang sa sato na padagos na mamutan an Diyos.

Surat Hali sa Namamahalang Grupo

Pinapakusog kan Namamahalang Grupo kan Mga Saksi ni Jehova an gabos na namumuot sa Diyos na Jehova na aramon kun paano isasabuhay an katotoohan na yaon sa saiyang Tataramon, an Bibliya.

KAPITULO 1

An Pagkamuot nin Diyos Magpapadagos Sagkod Pa Man

Kaipuhan an paghihinguwa tanganing padagos kitang magin harani sa Diyos asin kumusog an satong relasyon sa saiya. Paano ta iyan magigibo?

KAPITULO 2

Sarong Malinig na Konsiyensiya sa Atubangan nin Diyos

Tinawan nin Diyos an lambang saro sa sato nin konsiyensiya para tabangan kitang maaraman kun anong direksiyon sa buhay an lalakawan ta.

KAPITULO 3

Magpili nin mga Amigong Namumuot sa Diyos

An satong mga amigo puwedeng makarahay o makaraot sa sato. Paano makakatabang an mga prinsipyo sa Bibliya sa pagpili ta nin magigin mga amigo?

KAPITULO 4

Taano ta Dapat Tang Igalang an Awtoridad?

May marahay na dahilan kita para igalang an awtoridad sa laog kan pamilya, kan kongregasyon, asin sa komunidad.

KAPITULO 5

Kun Paano Magdadanay na Bakong Parte kan Kinaban

Sinabi ni Jesus sa mga disipulo niya: “Kamo bakong kabtang kan kinaban.” Ano talaga an buot sabihon kan “kinaban” na sinasabi diyan, asin taano ta dapat na pirming bakong parte kaiyan an mga Kristiyano?

KAPITULO 6

Kun Paano Kita Mapili nin Libangan

An libangan sa kinaban garo sarong prutas na may lapang parte. Ano an makakatabang sa saimo para makapili nin marahay na libangan asin makalikay sa maraot?

KAPITULO 7

Inaarog Mo Daw an Pagpapahalaga nin Diyos sa Buhay?

Anong mga prinsipyo sa Bibliya an makakatabang sa sato na makagibo nin marahay na mga desisyon may koneksiyon sa buhay asin dugo?

KAPITULO 8

Gusto ni Jehova na Magin Malinig an mga Lingkod Niya

Para pirming magin malinig sa paghiling nin Diyos, bako sanang kalinigan kan satong hawak, bado, asin harong an kaipuhan. Kaipuhan man na magin dalisay an satong pagsamba, paggawi, asin kaisipan.

KAPITULO 9

“Rayuan Mo an Seksuwal na Imoralidad!”

Ano an seksuwal na imoralidad, asin paano ta iyan rarayuan?

KAPITULO 10

Pag-agom—Sarong Regalo Hali sa Diyos

Ano an mga bentaha kan pag-agom? Ano an makakatabang sa saimo na makapili nin marahay na agom? Ano an makakatabang para magtagal an relasyon nin mag-agom?

KAPITULO 11

Pagkatapos kan Kasal

Sa relasyon nin mag-agom, minsan maugma, minsan may problema. Pero dawa may mga kadipisilan, mas mapapakusog kan mga mag-agom an saindang relasyon.

KAPITULO 12

Magtaram nin “Nakakapakusog”

An satong kakayahan na magtaram puwedeng magkaigwa nin marahay o maraot na epekto sa iba. Tinutukduan kita ni Jehova kun paano gagamiton sa tamang paagi an regalong iyan.

KAPITULO 13

Nakakapaugma Daw sa Diyos an Gabos na Selebrasyon?

Mahalagang parte na kan buhay nin tawo an mga selebrasyon saka kapiyestahan. Ano an makakatabang sa sato na masabutan kun ano an pagmansay diyan ni Jehova?

KAPITULO 14

Magin Onesto sa Gabos na Bagay

Pag-isipan an apat na aspekto sa buhay kun sain puwedeng magin dipisil na magin onesto asin an mga kapaki-pakinabang na resulta pag nagibo ta iyan.

KAPITULO 15

Magin Maugma sa Saimong Trabaho

Gusto kan satong Kaglalang na magin maugma kita ano man an satong trabaho. Kaya, ano an makakatabang sa sato na magin maugma sa satong trabaho? Anong mga trabaho an dapat likayan kan mga Kristiyano?

KAPITULO 16

Labanan an Diyablo

Nabubuhay kita sa kinaban na kontrolado ni Satanas. Ano an magigibo ta para padagos kitang magin harani sa Diyos asin maprotektaran an satong sadiri laban sa saiyang kaiwal?

KAPITULO 17

Magdanay sa Pagkamuot nin Diyos

Pinakusog kan sarong kagsurat nin Bibliya an mga Kristiyano: “Pakusuga an sadiri nindo sa saindong kabanal-banaling pagtubod.” Paano mo ini magigibo?

Dagdag na mga Impormasyon

Kahulugan kan mga tataramon asin frase na mahihiling sa Kun Paano Magdadanay sa Pagkamuot nin Diyos.