Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KABTANG 7

Siisay si Jesus?

Siisay si Jesus?

Si Jesus isinugo ni Jehova sa daga. 1 Juan 4:9

Kun gusto tang paogmahon si Jehova, dapat kitang magdangog sa saro pang mahalagang persona. Haloy pa bago lalangon si Adan, naglalang si Jehova nin sarong makapangyarihan na espiritung persona sa kalangitan.

Pag-abot nin panahon, sia isinugo ni Jehova tanganing mamundag sa Betlehem paagi sa birhen na si Maria. Jesus an inginaran sa aking iyan.—Juan 6:38.

Bilang tawo sa daga, perpektong ipinaheling ni Jesus an mga karakteristiko nin Dios. Sia maboot, mamomoton, asin madaling dolokon. Daing takot na itinokdo nia sa iba an katotoohan manongod ki Jehova.

 Naggibo si Jesus nin marahay pero may mga naanggot sa saiya. 1 Pedro 2:21-24

Pinaomayan man ni Jesus an mga may helang asin binuhay an nagkapirang gadan.

Naanggot ki Jesus an mga lider sa relihion kaidto huling sinabi nia sa mga tawo an manongod sa saindang salang katokdoan asin maraot na mga gibo.

Kinombensir kan mga lider sa relihion an Romanong opisyales na hampakon asin gadanon si Jesus.