Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KABTANG 13

Ano an Dapat Tang Gibohon Tanganing Mapaogma an Dios?

Ano an Dapat Tang Gibohon Tanganing Mapaogma an Dios?

Lumikay sa maraot. 1 Corinto 6:9, 10

Kun namomotan niato si Jehova, dai kita magibo nin mga bagay na ikinakaanggot nia.

Habo ni Jehova na kita maghabon, magburat, o magdroga.

Ikinakaanggot nin Dios an tuyong paggadan, aborsion, asin homoseksuwalidad. Habo nia na kita magin paslo o makiiwal sa iba.

Dai kita dapat magsamba sa mga idolo o maggibo nin espiritismo.

Sa maabot na Paraiso sa daga, dai na puede an mga naggigibo nin maraot.

 Gibohon an marahay. Mateo 7:12

Tanganing ikaogma nin Dios, dapat tang hingoahon na arogon sia.

Magpaheling nin pagkamoot sa iba paagi sa pagigin maboot asin matinao.

Dai mandaya.

Magin maheherakon asin mapagpatawad.

Sabihon ta sa iba an manongod ki Jehova asin an mga ginigibo nia.—Isaias 43:10.