Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KABTANG 12

Paano Magigin Maogma an Pamilya Mo?

Paano Magigin Maogma an Pamilya Mo?

An pagkamoot mahalagang marhay tanganing magin maogma an pamilya. Efeso 5:33

An gusto nin Dios iyo na an dapat sanang magin mag-agom sarong lalaki asin sarong babae.

An mamomoton na agom na lalaki maboot asin mapagsabot sa agom nia.

An agom na babae dapat na tumabang sa agom nia.

An mga aki dapat na magsunod sa mga magurang ninda.

 Magin maboot asin maimbod, bakong maringis asin mayong kaimbodan. Colosas 3:5, 8-10

Sabi kan Biblia dapat na kamotan kan agom na lalaki an agom nia arog kan pagkamoot nia sa sadiri nia, asin dapat na igalang na marhay kan agom na babae an agom nia.

Sala an seksuwal na relasyon sa bakong agom. Sala man an pagkaigwa nin labi sa sarong agom.

Itinotokdo sa sato kan Tataramon ni Jehova, an Biblia, kun paano magigin maogma an pamilya.