Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KABTANG 1

Paano Kita Nagdadangog sa Dios?

Paano Kita Nagdadangog sa Dios?

An Dios nagtataram sa sato paagi sa Biblia. 2 Timoteo 3:16

May mga lalaking giniyahan kan tunay na Dios tanganing isurat sa banal na libro an nasa isip nia. Iyan an Biblia. May mahalagang impormasyon iyan na gusto nin Dios na maaraman mo.

Aram nin Dios an pinakamarahay para sa sato, asin sa Saiya hale an gabos na kadonongan. Paagi sa pagdangog sa saiya, ika magigin talagang madonong.—Talinhaga 1:5.

Gusto nin Dios na an gabos na tawo sa daga magbasa kan Biblia. Iyan nasa dakol na lenguahe na.

Kun gusto mong magdangog sa Dios, dapat mong basahon asin saboton an Biblia.

 May mga tawong nagdadangog sa gabos na lugar. Mateo 28:19

Puede kang matabangan kan mga Saksi ni Jehova na masabotan an Biblia.

Sa bilog na daga, itinotokdo ninda an katotoohan manongod sa Dios.

Dai mo kaipuhan magbayad para sa pagtotokdong ini. Makakanood ka man manongod sa Dios sa Kingdom Hall of Jehovah’s Witnesses sa lugar nindo.