Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KABTANG 9

Noarin Maabot an Paraiso?

Noarin Maabot an Paraiso?

An kariribokan sa daga patunay na madali nang umaksion an Kahadean nin Dios. Lucas 21:10, 11; 2 Timoteo 3:1-5

Ihinula kan Biblia an dakol sa mga nangyayari ngonyan. Sinabi kaiyan na an mga tawo magigin mamomoton sa kuarta, masinuway sa mga magurang, maisog, asin mamomoton sa kaalingan.

Magkakaigwa nin makosog na mga linog, giera, kakulangan sa kakanon, asin lakop na helang. Nangyayari na iyan ngonyan.

Sinabi man ni Jesus na ihuhulit sa bilog na daga an maogmang bareta manongod sa Kahadean.—Mateo 24:14.

 Hahaleon kan Kahadean an gabos na karatan. 2 Pedro 3:13

Madali nang gadanon ni Jehova an gabos na maraot.

Papadusahan si Satanas asin an mga demonyo.

An mga nagdadangog sa Dios makakaligtas pasiring sa sarong matanos na bagong kinaban, na mayo nang pagkatakot asin an mga tawo nagtitiwala asin namomoot sa lambang saro.