Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KABTANG 11

Dinadangog daw Kita ni Jehova?

Dinadangog daw Kita ni Jehova?

Talagang dinadangog nin Dios an satong pamibi. 1 Pedro 3:12

Si Jehova “naghihinaniog kan pamibi.” (Salmo 65:2) Gusto nia na kaolayon ta sia hale sa puso.

Ki Jehova mamibi, bakong sa kiisay man.

 Dakol an puede niatong ipamibi. 1 Juan 5:14

Mamibi na logod mangyari an gusto nin Dios digdi sa daga, nin siring sa langit.

Mamibi sa ngaran ni Jesus tanganing ipaheling na pinapahalagahan mo an ginibo nia para sa saimo.

Mamibi ki Jehova na logod tabangan ka niang gibohon an marahay. Puede ka man mamibi manongod sa kakanon, trabaho, istaran, pagbado, asin makosog na hawak.