Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KABTANG 10

Anong mga Bendisyon an Itatao sa mga Nagdadangog sa Dios?

Anong mga Bendisyon an Itatao sa mga Nagdadangog sa Dios?

An kadaklan sa mga gadan bubuhayon liwat sa daga. Gibo 24:15

Isip-isipa an mga bendisyon na makakamtan mo sa puturo kun ika magdadangog ki Jehova! Magigin perpekto an hawak mo; mayo nin maghehelang o magluluya an hawak. Mayo nin mga maraot, asin mapagkakatiwalaan mo an gabos.

Mayo nin kolog, pagmondo, o pagluha. Mayo nin maggugurang asin magagadan.

 Makakaibanan mo an saimong pamilya asin mga amigo o amiga. Magigin maogmahon an buhay sa Paraiso.

Mayo nin pagkatakot. An mga tawo magigin tunay na maogma.

Tataposon kan Kahadean nin Dios an gabos na pagsakit. Kapahayagan 21:3, 4