Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KABTANG 14

Paano Mo Ikakapaheling an Kaimbodan ki Jehova?

Paano Mo Ikakapaheling an Kaimbodan ki Jehova?

Kumampi sa Dios. 1 Pedro 5:6-9

Likayan an pagbale sa mga tradisyon na bakong oyon sa Biblia. Kaipuhan an kosog nin boot tanganing magibo ini.

Dai makiayon sa mga gibohon sa politika kan mga nasyon; dai sinda nagsusuportar ki Jehova asin sa Kahadean nia.

 Magdesisyon nin tama—magdangog sa Dios. Mateo 7:24, 25

Makiiba sa Mga Saksi ni Jehova sa mga pagtiripon ninda; tatabangan ka ninda na magin harani sa Dios.

Padagos na mag-adal manongod sa Dios asin hingoahon na sunodon an mga togon nia.

Kun makosog na an saimong pagtubod, dapat mong idusay an saimong buhay ki Jehova asin magpabautismo.—Mateo 28:19.

Magdangog sa Dios. Basahon an Biblia, asin magpatabang sa mga Saksi ni Jehova na masabotan iyan. Dangan, isagibo an nanonodan mo. Kun gigibohon mo iyan, mabubuhay ka nin daing katapusan.—Salmo 37:29.