Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KABTANG 8

Ano an Kahulogan sa Saimo kan Kagadanan ni Jesus?

Ano an Kahulogan sa Saimo kan Kagadanan ni Jesus?

Si Jesus nagadan tanganing magin posible para sa sato na mabuhay. Juan 3:16

Tolong aldaw pagkagadan ni Jesus, nagduman sa lolobngan nia an nagkapirang babae, pero mayo na iyan nin laog. Si Jesus binuhay na ni Jehova.

Dangan, nagpaheling si Jesus sa mga apostol nia.

Iyo, si Jesus binuhay liwat ni Jehova bilang makapangyarihan, dai nagagadan na espiritung linalang. Naheling kan mga disipulo ni Jesus an pagsakat nia sa langit.

 Si Jesus binuhay liwat nin Dios asin ginibo siang Hade kan Kahadean nin Dios. Daniel 7:13, 14

Itinao ni Jesus an buhay nia tanganing magin pantubos para sa katawohan. (Mateo 20:28) Paagi sa pantubos na iyan, pinagin posible nin Dios na kita mabuhay nin daing katapusan.

Si Jesus an pinili ni Jehova na magin Hade tanganing mamahala sa bilog na daga. Kaiba nia an 144,000 na maimbod na mga tawo na binuhay liwat hale sa daga pasiring sa langit. Si Jesus asin an 144,000 an minabilog sa matanos na langitnon na gobyerno—an Kahadean nin Dios.—Kapahayagan 14:1-3.

Gigibohon kaiyan na magin paraiso an daga. Mawawara na an giera, krimen, pagtios sa buhay, asin gutom. An mga tawo magigin tunay na maogma.—Salmo 145:16.