Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KABTANG 5

An Dakulang Baha—Sairisay an Nagdangog? Sairisay an Dai?

An Dakulang Baha—Sairisay an Nagdangog? Sairisay an Dai?

An kadaklan kan panahon ni Noe maraot an ginigibo. Genesis 6:5

Si Adan asin Eva nagkaigwa nin mga aki, asin duminakol an mga tawo sa daga. Pag-abot nin panahon, may mga anghel na uminiba ki Satanas sa pagrebelde.

Sinda nagbaba sa daga asin naggamit nin hawak na arog sa tawo tanganing makapag-agom nin mga babae. An mga babaeng ini nagkaigwa nin maiisog asin makokosog na aking lalaki na nakakalabi an kakayahan kisa sa normal na tawo.

An kinaban napano nin mga tawong naggigibo nin maraot. An Biblia nagsasabi na “an karatan kan magña tauo labilabi na sa daga, asin ta anoman na pagholao [“tendensia,” NW] nin magña pagisip kan saindang puso anas sana nangad na sa karatan.”

 Si Noe nagdangog sa Dios asin naggibo nin arka. Genesis 6:13, 14, 18, 19, 22

Si Noe marahay na tawo. Sinabihan ni Jehova si Noe na gagadanon Nia an mga maraot paagi sa dakulang baha.

Sinabihan man nin Dios si Noe na maggibo nin dakulang barko, na inaapod na arka, asin ilaog dian an pamilya nia saka an gabos na klase nin hayop.

Pinatanidan ni Noe an mga tawo dapit sa maabot na Baha, pero dai sinda nagdangog. An nagkapira pinagngisihan si Noe; an iba naanggot sa saiya.

Kan matapos an arka, ilinaog ni Noe an mga hayop.