Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KABTANG 2

Siisay an Tunay na Dios?

Siisay an Tunay na Dios?

Saro sana an tunay na Dios; Jehova an ngaran nia. (Salmo 83:18) Sia Espiritu; dai ta sia naheheling. Namomotan nia kita asin gusto niang mamotan man niato sia. Gusto man niang mamotan niato an iba. (Mateo 22:35-40) Sia an Pinakamakapangyarihan, an Kaglalang kan gabos na bagay.

An enot sa mga linalang nin Dios sarong makapangyarihan na espiritung persona na kan huri, digdi sa daga, inapod na Jesu-Cristo. Naglalang man si Jehova nin mga anghel.

Linalang ni Jehova an gabos na nasa langit . . . asin nasa daga. Kapahayagan 4:11

 Linalang ni Jehova Dios an mga bitoon saka an daga asin an gabos na yaon dian.—Genesis 1:1.

Ginibo nia si Adan, an enot na tawo, hale sa alpog kan daga.—Genesis 2:7.