Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KABTANG 4

Nagdangog Sinda ki Satanas—Ano an mga Resulta?

Nagdangog Sinda ki Satanas—Ano an mga Resulta?

Si Adan asin Eva dai nagsunod sa Dios, kaya nagadan sinda. Genesis 3:6, 23

Si Eva nagdangog sa halas asin nagkakan kan bunga. Dangan, tinawan nia si Adan asin nagkakan man kaiyan.

Sala an ginibo ninda—kasalan iyan. Pinahale sinda nin Dios sa saindang istaran na Paraiso.

Nagin masakit an buhay ninda asin kan saindang mga aki. Naggurang asin nagadan sinda. Dai sinda nagduman sa lugar nin mga espiritu; mayo na sinda.

 An mga gadan pareho kan alpog na mayong buhay. Genesis 3:19

Kita nagagadan ta gabos kita hale ki Adan asin Eva. An mga gadan dai nakakaheling o nakakadangog o nakakagibo nin ano man.—Eclesiastes 9:5, 10.

Bakong katuyohan ni Jehova na magadan an mga tawo. Dai mahahaloy, bubuhayon nia an mga gadan. Kun sinda magdangog sa saiya, mabubuhay sinda nin daing katapusan.