Magdangog sa Dios Asin Mabuhay nin Daing Katapusan

Gusto kan Kaglalang na giyahan, protektaran, asin bendisyunan kita.

Introduksion

Huli sa pagkamuot nin Diyos sa katawuhan, tinutukduan niya kita kan pinakamarahay na pamumuhay.

Paano Kita Nagdadangog sa Dios?

Kaipuhan tang maaraman kun ano an gigibuhon asin kun siisay an matabang sa sato na magibo iyan.

Siisay an Tunay na Dios?

Puwede tang maaraman an ngaran asin an nagkapira sa mga kuwalidad niya.

Ano daw an Buhay Kaidto sa Paraiso?

Ilinadawan iyan kan inot na libro sa Bibliya.

Ano an Manonodan Niato sa Dakulang Baha?

Bako sana ining basta suanoy na kasaysayan.

Siisay si Jesus?

Taano ta mahalaga na mamidbid ta si Jesus?

Ano an Kahulogan sa Saimo kan Kagadanan ni Jesus?

Huli kaiyan, nagin posible an marahayon na mga bendisyon.

Noarin Maabot an Paraiso?

Ihinuhula kan Bibliya an mga mangyayari pag madali nang mag-abot an panahon.

Dinadangog daw Kita ni Jehova?

Ano-anong mga bagay an puwede mong sabihon saiya?

Paano Magigin Maogma an Pamilya Mo?

An Nagpuon kan pamilya nagtatao kan pinakamarahay na sadol.

Ano an Dapat Tang Gibohon Tanganing Mapaogma an Dios?

May mga bagay na ikinakaangot niya, asin may mga bagay man na ikinakaugma niya.

Paano Mo Ikakapaheling an Kaimbodan ki Jehova?

An pagmawot na magin maimbod igwa nin epekto sa satong mga desisyon.