Maimbod na mga tugang na pinaluwas sa kampo de konsentrasyon sa Alemania, 1945

WORKBOOK SA PAGTIRIPON NA PAMUMUHAY ASIN MINISTERYO Setyembre 2019

Sampol na Pakikipag-ulay

Sampol na mga pakikipag-ulay mapadapit sa pagmalasakit nin Diyos sa lambang saro sa sato.

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

“Sarong Saserdote Sagkod Lamang sa Paaging Kapareho kan Pagkasaserdote ni Melkizedek”

Paanong si Melkizedek sarong makahulang paglaladawan ki Jesus?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

“Sarong Anino Sana kan Marahay na mga Bagay na Maabot”

Paano an mga aspekto kan tabernakulo nagseserbing anino kan pantubos?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Kun Taano ta Mahalaga an Pagtubod

Ano an pagtubod, asin taano ta mahalagang marhay na kultibaron iyan kan mga Kristiyano?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Ano an Gigibuhon Mo sa Taon nin Tigmara?

Ano an makakatabang sato na matagalan an ‘init’ asin ‘taon nin tigmara’ na sinambit sa Jeremias 17:8?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Disiplina—Ebidensiya kan Pagkamuot ni Jehova

Manlain-lain na paagi an pagdisiplina ni Jehova. Dawa ngani minsan makulog, kun tutugutan tang sanayon kita kaiyan, magigin mas marahay kitang Kristiyano.

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

An Dalan Pasiring sa Kasalan Asin Kagadanan

An salang mga kaisipan sinusundan nin salang mga gibo. Tanganing malikayan na magpuon na maglakaw sa dalan pasiring sa kasalan asin kagadanan, ano an puwede tang gibuhon pag naglaog sa isip ta an salang mga kaisipan?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

“Padagos Nindong Isip-isipon an mga Ini”

Gusto ni Satanas na panuon an satong isip nin bakong marahay na mga kaisipan. Paano ta malalabanan an saiyang mga pag-atake?