Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS | MATEO 16-17

Kiisay na mga Kaisipan an Iniisip Mo?

Kiisay na mga Kaisipan an Iniisip Mo?

16:21-23

  • Dawa ngani siguradong marahay man an intensiyon ni Pedro sa sinabi niya, itinanos tulos ni Jesus an salang kaisipan ni Pedro

  • Aram ni Jesus na bako ini an panahon para “mahirak” siya sa sadiri niya. Siguradong mauugma si Satanas kun dai magigin mapagbantay si Jesus sa masakit na mga panahon na idto

16:24

Sinambit ni Jesus an tulong bagay na dapat tang gibuhon tanganing an kabutan nin Diyos an maggiya sa sato. Ano an kalabot sa kada saro kaiyan?

  • Talikdan an sadiri

  • Pasanon an hariging pasakitan

  • Padagos na sumunod ki Jesus