Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS | JOEL 1-3

‘Magpopropesiya an Saindong mga Aking Lalaki Asin an Saindong mga Aking Babayi’

‘Magpopropesiya an Saindong mga Aking Lalaki Asin an Saindong mga Aking Babayi’

2:28, 29

Nakikikabtang an linahidan na mga Kristiyano sa gibuhon na pagpropesiya. Ipinapahayag ninda an dapit sa “makangangalas na mga bagay nin Diyos” asin ibinabalangibog an ‘maugmang bareta kan Kahadian.’ (Gi 2:11, 17-21; Mat 24:14) Sinusuportaran sinda kan ibang mga karnero paagi sa pagpartisipar sa gibuhon na ini

2:32

Ano an buot sabihon kan pag-apod o ‘pag-arang sa ngaran ni Jehova’?

  • Pag-aram sa pangaran Niya

  • Paggalang sa pangaran Niya

  • Pagsarig saka pagtiwala sa Saiya na igwa kan pangaran na iyan

Ihapot sa sadiri, ‘Paano ko masusuportaran an mga linahidan sa gibuhon na pagpropesiya?’