Pag-imbitar sa mga tawo na umatender sa pagtiripon

WORKBOOK SA PAGTIRIPON NA PAMUMUHAY ASIN MINISTERYO Oktubre 2016

Sampol na mga Presentasyon

Mga suhestiyon sa pag-alok kan Gumising!, imbitasyon para sa pagtiripon kan kongregasyon, asin an katotoohan na itinutukdo kan Bibliya dapit sa nangyayari sa sato kun kita magadan. Gumibo nin sadiring presentasyon.

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

“Magtiwala Ka ki Jehova sa Bilog Mong Puso”

Sinisiyerto sa sato kan Talinhaga kapitulo 3 na babalusan ni Jehova an pagtitiwala ta sa saiya. Paano mo maaaraman kun baga nagtitiwala ka ki Jehova sa bilog mong puso?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

“Dai Pasukion an Saimong Puso”

Mababasa sa Talinhaga 7 kun paano suminuki an puso kan sarong lalaki parayo sa pamantayan ni Jehova asin naakit na gumibo nin sala. Ano an manunudan ta digdi?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Mas Matimbang an Kadunungan Kisa sa Bulawan

Sinasabi kan Talinhaga 16 na mas marahay an magkaigwa nin kadunungan kisa sa bulawan. Taano ta mahalagang marhay an diyosnon na kadunungan?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Kun Paano Makakatao nin Mahusay na Komento

Nakikinabang sa mahusay na komento an nagkokomento asin an kongregasyon. Ano an mahusay na komento?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Padagos na Makipagkatuninungan sa Iba

An katuninungan sa banwaan ni Jehova bakong nagkataon sana. Paagi sa Tataramon nin Diyos madadaog ta an makusog na mga emosyon asin padagos na makipagkatuninungan.

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

“Patuudon an Aki sa Dalan na Dapat Niyang Lakawan”

Taano ta kaipuhan an disiplina para masanay nin tama an mga aki? An Talinhaga 22 igwa nin marahayon na sadol sa mga magurang.

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Epektibo Daw Nindong Nagagamit an mga JW.ORG Contact Card?

Gamiton an mga contact card na ini sa gabos na pagkakataon tanganing darahon an atensiyon ninda sa Tataramon nin Diyos asin sa satong website.