Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS | LEVITICO 6-7

Kapahayagan nin Pasasalamat

Kapahayagan nin Pasasalamat

7:11-15, 20

Sa Israel, an mga atang sa pakikipagkatuninungan nagpapagirumdom sa sato kan kahalagahan kan satong pagpahayag nin pasasalamat ki Jehova sa satong mga pamibi asin paagi sa satong paggawi.—Flp 4:6, 7; Col 3:15.

  • Pag namimibi kita, anong espesipikong mga bagay an puwede tang ipagpasalamat ki Jehova?—1Te 5:17, 18

  • Taano ta marahay na ipahiling niyato an satong pasasalamat ki Jehova?

  • Paano posible na an saro nagkakakan “sa lamesa nin mga demonyo,” asin paano ini nagpapahiling nin kawaran nin pasasalamat ki Jehova?—1Co 10:20, 21