Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Sampol na mga Presentasyon

Sampol na mga Presentasyon

AN TORRENGBANTAYAN

Hapot: Para saimo, ano an pinakamahalagang regalo na itinao nin Diyos sa sato?

Teksto: Ju 3:16

Alok: Ipinapaliwanag sa isyung ini kan An Torrengbantayan kun taano ta isinugo nin Diyos si Jesus sa daga para magadan alang-alang sa sato, asin kun paano ta maipapahiling an pagpapahalaga sa regalong iyan.

ANO AN KAHADIAN NIN DIYOS?

Hapot: [Ipahiling an atubangan kan tract.] Para saimo, ano an Kahadian nin Diyos? Iyan daw nasa puso nin tawo? saro sanang talinhaga? o sarong gobyerno sa langit?

Teksto: Da 2:44; Isa 9:6

Alok: Ipinapaliwanag kan tract na ini kun ano an maitatabang sa saimo kan Kahadian nin Diyos.

IMBITASYON SA MEMORYAL

Alok: Iniimbitaran mi an mga tawo sa sarong importanteng okasyon. [Itao an imbitasyon.] Sa Abril 11, minilyon sa bilog na kinaban an matiripon para girumdumon an kagadanan ni Jesus. Makakadangog kita diyan nin daing bayad na pahayag basado sa Bibliya dapit sa kun paano kita makikinabang sa kagadanan niya. Nasa imbitasyon an oras asin lugar kan pagtiripon. Lugod makaatender kamo.

GUMIBO NIN SADIRING PRESENTASYON

Gamiton an sampol na mga presentasyon sa inutan para makagibo nin sadiri mong presentasyon sa paglilingkod sa langtad.