Si Moises saka si Aaron na nasa atubangan ni Faraon

WORKBOOK SA PAGTIRIPON NA PAMUMUHAY ASIN MINISTERYO Hunyo 2020

Sampol na Pakikipag-ulay

Sampol na mga pakikipag-ulay manungod sa huring mga aldaw kan presenteng sistemang ini nin mga bagay.

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Pinatawad ni Jose an Saiyang mga Tugang

Ano an manunudan mo sa halimbawa ni Jose manungod sa pagpapatawad?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Kakanon sa Panahon nin Tiggutom

Sa ibong kan nangyayaring espirituwal na tiggutom sa kinaban na ini, sain ka makakakua nin abundang espirituwal na kakanon?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Dakul Pa an Magigibo kan mga May Edad Na

Paano nakakapakusog sa sato an pagtubod kan mga may edad na?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Ano an Manunudan Mo sa mga Kristiyano na Dakul na Taon Nang Naglilingkod?

Paano ka makikinabang sa eksperyensiya kan haloy nang mga Saksi ni Jehova?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

“Ako Magigin Kun Ano an Gusto Kong Magin”

Paano ka napapakusog sa pakaaram kan kahulugan kan pangaran nin Diyos?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

“Masasakaibanan Mo Ako sa Panahon na Ika Mataram”

Paano ka mapapakusog kan halimbawa ni Moises na mapangganahan an takot na maghulit?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Kun Paano Gagamiton an Sampol na Pakikipag-ulay

Paano mo dapat gamiton an sampol na pakikipag-ulay sa pagtiripon sa tahaw kan semana pag ginigibo mo an saimong kabtang bilang estudyante asin pag nasa ministeryo?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Makakaya Mong Maghulit Asin Magtukdo!

Paano ka magkakaigwa nin kusog nin buot na maghulit asin magtukdo?