Paghuhulit sa harong-harong sa Italia

WORKBOOK SA PAGTIRIPON NA PAMUMUHAY ASIN MINISTERYO Hulyo 2017

Sampol na mga Presentasyon

Sampol na presentasyon para sa An Torrengbantayan asin sa pagtukdo kan katotoohan dapit sa pagsakit. Arugon iyan sa paggibo nin sadiring presentasyon.

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Igwa Ka Daw nin Puso na Makalaman?

Paano kalabot an puso sa pagpili kan satong libangan o kan satong pagbado asin pagpakarhay sa sadiri? Ano an buot sabihon kan pagkaigwa nin puso na makalaman?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Inuutob Mo Daw an Saimong mga Panuga?

Ano an manunudan ta ki Hading Zedekias dapit sa mga resulta kan dai niya pag-utob sa saiyang sinumpaan?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Pag si Jehova Nagpapatawad, Linilingawan Daw Niya Iyan?

Anong mga halimbawa sa Bibliya an nagtatao nin ebidensiya kan pagpapatawad ni Jehova? Paano an paagi nin pagtratar ni Jehova ki David, Manases, asin Pedro makakatabang sa sato na magtiwala sa saiyang pagpapatawad?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Patawadon an Saimong Sadiri

Dawa napatawad na kita ni Jehova, puwedeng magin masakit para sa sato na mapatawad an satong sadiri huli sa nakaagi niyatong mga sala. Ano an makakatabang sa sato?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

An Pagkahadi Itatao sa Saro na Igwa kan Legal na Deretso

Paano nautob ki Jesus an propesiya ni Ezequiel dapit sa sarong hadi na igwa kan legal na deretso? Ano an itinutukdo kaini sa sato dapit ki Jehova?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Marahay na Ugali Pag Nasa May Pinto

Pag nasa may pinto, tibaad dai ta naririsa na hinihiling kita o dinadangog nin sarong kagharong. Paano kita mapahiling nin marahay na ugali pag nasa may pinto?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Sarong Propesiya Laban sa Tiro na Nakakapakusog sa Pagtitiwala sa Tataramon ni Jehova

Nautob an gabos na detalye kan propesiya ni Ezequiel dapit sa kalaglagan kan Tiro.