Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS | SALMO 60-68

Umawon si Jehova, an Paradangog nin Pamibi

Umawon si Jehova, an Paradangog nin Pamibi

Ipamibi ki Jehova an mga ipinanuga mo sa saiya

61:1, 8

  • Kun ipinapamibi ta an satong mga panuga mas magigin determinado kitang utubon iyan

  • An pagdusay ta sa Diyos iyo an pinakaimportanteng maipapanuga ta

Si Hana

Ipahiling an pagtitiwala ki Jehova; biyong ipahayag sa saiya an nasa puso mo paagi sa pamibi

62:8

  • Nagigin makahulugan an satong pamibi pag sinasabi ta an nasa puso ta

  • Pag espesipiko an satong mga pamibi, mas nagigin mapagrisa kita sa mga simbag ni Jehova

Si Jesus

Dinadangog ni Jehova an pamibi kan mga tawo na tama an kamugtakan nin puso

65:1, 2

  • Dinadangog ni Jehova an “gabos na [klase nin tawo]” na sinsero asin gusto siyang mamidbid asin gibuhon an saiyang kabutan

  • Puwede kitang mamibi ki Jehova ano man na oras

Si Cornelio

Isurat an mga bagay na gusto mong iiba sa saimong mga pamibi.