Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Mga Magurang, Tawan an Saindong mga Aki nin Kaaraman

Mga Magurang, Tawan an Saindong mga Aki nin Kaaraman

Nabubuhay kita sa kinaban na ibinibilang na marahay an maraot asin an maraot ibinibilang na marahay. (Isa 5:20) Nakakamundo ta may mga tawo na naggigibo nin mga bagay na ikinakaungis ni Jehova, kaiba na an bakong angay na paggawi kan magkasekso. Puwedeng engganyuhon kan mga kaklase sa eskuwelahan o iba pa an satong namumutan na mga hoben para arugon an mga gibo-gibo ninda. Paano nindo aandamon an saindong mga aki pag napaatubang sa arog kaini asin iba pang kaagid na pagbalo?

Tawan an saindong mga aki nin kaaraman manungod sa mga pamantayan ni Jehova. (Le 18:3) Padagos na itukdo sa sainda, depende sa edad ninda, an mga impormasyon manungod sa sinasabi kan Bibliya na tamang paggawi kun dapit sa sekso. (De 6:7) Haputon an sadiri: ‘Tinukduan ko daw an mga aki ko manungod sa angay na pagpahiling nin kapadangatan, kahalagahan kan pagigin mabini sa pagbado, asin pagrespeto sa pribadong buhay kan iba? Aram daw ninda kun ano an gigibuhon pag may magpurbar na pahilingan sinda nin pornograpiya o pag may magpagibo sainda nin sarong bagay na sala sa paghiling ni Jehova?’ An patiinot na kaaraman makakatabang sa sainda para malikayan an dakul na problema. (Tal 27:12; Par 7:12) Paagi sa pagtutukdo sainda, naipapahiling nindo na namumutan nindo an saindong mana hali ki Jehova.—Sal 127:3.

HILINGON AN VIDEO NA MAGTUGDOK NIN MATIBAY NA HARONG—PROTEKTARAN AN SAINDONG MGA AKI SA “MARAOT,” DANGAN SIMBAGON AN MINASUNOD NA MGA HAPOT:

  • Taano ta nag-aalangan an iba na tukduan an saindang mga aki manungod sa sex?

  • Taano ta dapat sanayon kan mga magurang an saindang mga aki “sa disiplina asin sadol ni Jehova”?—Efe 6:4

  • An kaaraman sarong proteksiyon

    Ano an itinatao kan organisasyon ni Jehova para tabangan an mga magurang na tukduan an saindang mga aki manungod sa sex?—w19.05 12, kahon

  • Taano ta dapat na regular an pakikipag-ulay nindo sa saindong mga aki bago pa sinda magkaigwa nin mga problema?