Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Katalingkasan sa Maabot—Ipagpasalamat sa Diyos Asin ki Cristo

Katalingkasan sa Maabot—Ipagpasalamat sa Diyos Asin ki Cristo

Anong mga kadipisilan an inaatubang mo sa aroaldaw? Saro ka daw na payo nin pamilya na nag-aasikaso nin dakul na responsabilidad? Saro ka daw na nagsosolong magurang na naghihinguwang suportaran an saimong pamilya? Saro ka daw na hoben na binu-bully kan mga kaklase mo? Igwa ka daw nin maluyang salud o nakakamati nin mga epekto nin paggurang? Gabos kita may inaagihan na kadipisilan. Dakul na Kristiyano an nag-aagi nin sabay-sabay na mga kasakitan. Alagad aram niyato na madali na kitang mapatalingkas sa mga kasakitan na ini.—2Co 4:16-18.

Sagkod na dai pa iyan nangyayari, mararanga kita ta aram tang nasasabutan ni Jehova an mga kadipisilan niyato, pinapahalagahan niya an satong kaimbudan asin pakatagal, asin igwa siya nin itinagamang marahayon na mga bendisyon para sa sato. (Jer 29:11, 12) Interesado man sa saimo si Jesus. Mantang inuutob niyato an satong mga obligasyon bilang Kristiyano, igwa kita kan saiyang asigurasyon: “Kaibanan nindo ako.” (Mat 28:20) Kun huhurop-hurupon ta nguna an manungod sa katalingkasan sa maabot sa irarom kan Kahadian nin Diyos, pinapakusog niyato an satong paglaom asin determinasyon na matagalan an mga kasakitan sa ngunyan.—Ro 8:19-21.

HILINGON AN VIDEO NA MANTANG PARANI AN BAGYO, MAGDANAY NA NAKATURUHOK KI JESUS!—MGA BENDISYON KAN KAHADIAN SA MAABOT NA PANAHON, DANGAN SIMBAGON AN MINASUNOD NA MGA HAPOT:

  • Paano an katawuhan nagin suway sa Diyos, asin ano an nagin resulta?

  • Anong puturo an naghahalat sa mga maimbod ki Jehova?

  • Paano magigin posible an magayunon na puturong ini?

  • Anong mga bendisyon sa ipinanugang bagong kinaban an gustong-gusto mo nang mangyari?

Imahinaron na yaon ka sa bagong kinaban