Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Taunan na mga Kumbensiyon—Mga Oportunidad na Ipahiling an Pagkamuot

Taunan na mga Kumbensiyon—Mga Oportunidad na Ipahiling an Pagkamuot

Taano ta gustong-gusto ta an taunan na mga kumbensiyon? Arog kan suanoy na Israel, an mga kumbensiyon sa satong panahon sa parati nagtatao sa sato nin oportunidad na sambahon si Jehova kaiba kan ginatos, rinibo pa ngani, na mga kapagtubod. Gustuhon ta an bangkete nin masisiram na espirituwal na kakanon. Pinapahalagahan man niyato an panahon na nakaibanan ta an satong mga amigo asin kapamilya. An satong hararom na pagpapahalaga an nagpapahiro sa sato na atenderan gabos an tulong aldaw na kumbensiyon.

Pag nagkakaigwa kita nin oportunidad na magkatiripon, bako sanang personal na pakinabang an dapat niyatong isipon kundi kun paano man niyato maipapahiling an pagkamuot sa iba. (Ga 6:10; Heb 10:24, 25) Pag binubukasan ta an pinto para sa satong mga tugang o nagrereserba sana nin mga tukawan na kakaipuhanon ta, ipinapahiling niyato na tinatawan ta nin atensiyon an kapakanan kan iba. (Fil 2:3, 4) Marahayon na oportunidad an mga kumbensiyon para magkaigwa kita nin bagong mga amigo. Bago asin pagkatapos kan programa saka sa oras nin intermisyon, puwede tang magin pasuhan na makipag-ulay sa iba na dai ta pa kabisto. (2Co 6:13) An mga magigin amigo niyato sa mga okasyon na arog kaini puwedeng magdanay sagkod lamang! Urog sa gabos, pag nahihiling kan mga nagmamasid na nagpapahiling kita nin tunay na pagkamuot, tibaad magdesisyon sinda na umiba sa sato na maglingkod ki Jehova.—Ju 13:35.

HILINGON AN VIDEO NA “AN PAGKAMUOT DAI NUARIN MAN MAWAWARA”! NA INTERNASYONAL NA MGA KUMBENSIYON, DANGAN SIMBAGON AN MINASUNOD NA MGA HAPOT:

  • Paano ipinahiling an pagkamuot sa nagbisitang mga delegado sa internasyonal na mga kumbensiyon kan 2019?

  • Taano ta pambihirang marhay an pagkasararo asin pagkamuot na yaon sa banwaan ni Jehova?

  • Anong mga aspekto nin Kristiyanong pagkamuot an itinampok kan mga miyembro kan Namamahalang Grupo?

  • Paano ka makakakontribwir sa pagkamuot na ipinapahiling sa satong mga kumbensiyon?

    Paano nangibabaw an Kristiyanong pagkamuot sa Alemania asin South Korea?

  • Ano an dapat niyatong magin determinasyon?