Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Tinukduan Kami ni Jehova sa Pagpadakula sa mga Aki Mi

Tinukduan Kami ni Jehova sa Pagpadakula sa mga Aki Mi

Ano an manunudan kan mga mag-agom sa saindang Ama sa langit, si Jehova, na makakatabang sa sainda na magin mapanggana sa pagpapadakula sa saindang mga aki? Hilingon an video na Tinukduan Kami ni Jehova sa Pagpadakula sa mga Aki Mi, dangan simbagon an minasunod na mga hapot dapit ki Abilio asin Ulla Amorim:

  • Sa paanong paagi nakatabang sa pagpapadakula kan saindang mga aki an mga inagihan ninda kan sinda aki pa?

  • Anong magagayon na bagay an naeksperyensiyahan kan mga aki ninda kan sadit pa an mga ini?

  • Paano hininguwang iaplikar ni Abilio asin Ulla an Deuteronomio 6:6, 7?

  • Taano ta dai ninda basta sana idinidikta sa mga aki an dapat gibuhon kan mga ini?

  • Paano ninda tinabangan an mga aki ninda na gumibo nin madunong na mga desisyon sa buhay?

  • Pirmi nindang dinadagka an mga aki ninda na maglaog sa bilog na panahon na paglilingkod dawa may kaiba ining anong sakripisyo sa parte ninda bilang mga magurang? (bt-TG 178 ¶19)