Mga sister sa Switzerland na naggagamit nin sarong video sa satong Toolbox sa Pagtutukdo

WORKBOOK SA PAGTIRIPON NA PAMUMUHAY ASIN MINISTERYO Disyembre 2019

Sampol na Pakikipag-ulay

Sampol na mga pakikipag-ulay manungod sa Bibliya asin maugmang buhay.

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Sarong Dai Mabilang na Dakulang Kadaklan an Binendisyunan ni Jehova

Paano ka mapapabilang sa dakulang kadaklan asin magkakamit kan mga bendisyon na kakamtan ninda?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

“Duwang Saksi” na Ginadan Asin Binuhay Liwat

Ano an kahulugan kan bisyon ni apostol Juan manungod sa duwang saksi?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

‘Hinalon kan Daga an Salog’

Paano tinatabangan ni Jehova an mga napreso huli sa saindang pagtubod?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Dai Katakutan an Makatatakot na mga Hayop

Paano ta malilikayan na maimpluwensiyahan kan mabangis na mga hayop na sinambit sa Kapahayagan 13?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

An Giyera nin Diyos na Matapos kan Gabos na Giyera

Taano ta kaipuhan makilaban nin Diyos, asin paano kita puwedeng makaligtas?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

“Uya! Ginigibo Kong Bago an Gabos na Bagay”

Paano gigibuhon nin Diyos na magin bago an gabos na bagay, asin ano an magigin kahulugan kaini?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Pagpauswag kan Satong Kakayahan sa Ministeryo—Pagigin Madaling Makibagay

Paano kita magigin madaling makibagay sa satong ministeryo?