Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Pagpauswag kan Satong Kakayahan sa Ministeryo—Pagtabang sa mga “Igwang Pusong Nasa Tamang Kamugtakan” na Magin mga Disipulo

Pagpauswag kan Satong Kakayahan sa Ministeryo—Pagtabang sa mga “Igwang Pusong Nasa Tamang Kamugtakan” na Magin mga Disipulo

KUN TAANO TA MAHALAGA: Pinapatalubo ni Jehova an banhi nin katotoohan sa mga tawo na “igwang pusong nasa tamang kamugtakan para sa buhay na daing katapusan.” (Gi 13:48; 1Co 3:7) Nakikipagtabangan kita sa saiya paagi sa pagpokus kan satong ministeryo sa mga indibidwal na nag-aaplikar kan saindang nanunudan. (1Co 9:26) Dapat na masabutan kan mga tinutukduan sa Bibliya na an Kristiyanong bawtismo kaipuhan tanganing magkamit nin kaligtasan. (1Pe 3:21) Tinatabangan ta sinda na magin mga disipulo paagi sa pagtutukdo sainda na gumibo nin mga pagbabago sa saindang buhay, maghulit saka magtukdo, asin idusay an saindang buhay ki Jehova.—Mat 28:19, 20.

KUN PAANO GIGIBUHON:

  • Ipagirumdom sa mga tinutukduan sa Bibliya na an katuyuhan kan saindang pag-adal iyo na tabangan sindang “mamidbid “ si Jehova asin mapaugma siya.—Ju 17:3

  • Tabangan sindang umuswag sa espirituwal paagi sa pagtabang sainda na mapangganahan an mga ulang, arog nin maraot na mga gibo asin bakong marahay na kairiba

  • Pakusugon asin parigunon an saindang buot bago asin pagkatapos kan saindang bawtismo.—Gi 14:22

HILINGON AN VIDEO NA TATABANGAN KA KAN DIYOS NA JEHOVA, DANGAN SIMBAGON AN MINASUNOD NA MGA HAPOT:

  • Ano an posibleng ikinakatakot nin saro kaya nag-aalangan siya na magdusay asin magpabawtismo?

  • Paano matatabangan kan mga elder an mga tinutukduan sa Bibliya na umuswag sa espirituwal?

  • Ano an itinutukdo sa sato kan Isaias 41:10 manungod ki Jehova?

  • Anong mga kuwalidad an makakatabang sa sato na paglingkudan si Jehova sa paaging inaako niya, dawa ngani bako kitang perpekto?

Paano kita nakikipagtabangan ki Jehova sa paggibo nin mga disipulo?