Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Sampol na mga Presentasyon

Sampol na mga Presentasyon

GUMISING!

Hapot: Sa hiling nindo, sulit man daw na baguhon an bakong magayon na mga kinakahiligan?

Teksto: Par 7:8a

Alok: Ipinapaliwanag digdi an mga prinsipyo sa Bibliya na nagpapahiling kun paano makokontrol an satong mga kinakahiligan para makinabang kita.

GUMISING!

Hapot: Dai ta malilikayan an mga pagbabago sa buhay. Kaya pag may nangyaring arog kaiyan, ano sa hiling mo an pinakamarahay na gibuhon?

Teksto: Par 7:10

Alok: [Ipahiling an artikulo sa pahina 10-11.] Ipinapaliwanag sa artikulong ini an mga prinsipyo sa Bibliya na makakatabang sa sato na makayanan an mga pagbabago sa buhay.

MAGDANGOG SA DIOS ASIN MABUHAY NIN DAING KATAPUSAN

Hapot: Gabos na tawo, kaiba an mga kapamilya ta, o mga amigo, igwa nin pangaran. An Diyos daw igwa man nin pangaran? Ano an pangaran niya?

Teksto: Sal 83:18

Alok: Mababasa sa brosyur na ini an iba pang itinutukdo kan Bibliya dapit sa Diyos. [Ipahiling an pahina 6 asin 7.]

GUMIBO NIN SADIRING PRESENTASYON

Gamiton an sampol na mga presentasyon sa inutan para makagibo nin sadiri mong presentasyon sa paglilingkod sa langtad.