Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

Martes, Abril 7, 2020—An Memoryal kan Kagadanan ni Cristo

Martes, Abril 7, 2020​—An Memoryal kan Kagadanan ni Cristo

Martes, Abril 7, 2020—An Memoryal kan Kagadanan ni Cristo

Sa panahon nin Memoryal kada taon, hinuhurop-hurop kan dakul na Kristiyano an duwang pinakanangungurog na kapahayagan nin pagkamuot—an pagkamuot kan Diyos na Jehova asin kan saiyang Aki, si Jesu-Cristo. (Ju 3:16; 15:13) Tatabangan ka kan tsart na ini na mahiling kun sain sa mga Ebanghelyo mababasa an mga pangyayari sa huring mga aldaw kan ministeryo ni Jesus sa Jerusalem. An mga pangyayaring ini tinutukar sa seksiyon 6 kan librong Si Jesus​—An Dalan, an Katotoohan, an Buhay. Paano ka namomotibar kan pagkamuot nin Diyos asin ni Cristo?—2Co 5:14, 15; 1Ju 4:16, 19.

HURING MGA ALDAW KAN MINISTERYO NI JESUS SA JERUSALEM

Panahon

Lugar

Pangyayari

Mateo

Marcos

Lucas

Juan

33, Nisan 8 (Abril 1-2, 2020)

Betania

Nag-abot si Jesus anom na aldaw bago an Paskuwa

 

 

 

11:55–12:1

Nisan 9 (Abril 2-3, 2020)

Betania

Binubuan ni Maria nin lana an payo asin bitis ni Jesus

26:6-13

14:3-9

 

12:2-11

Betania- Betfage- Jerusalem

Naglaog sa Jerusalem sakay nin asno, maugmang inumaw kan mga tawo

21:1-11, 14-17

11:1-11

19:29-44

12:12-19

Nisan 10 (Abril 3-4, 2020)

Betania- Jerusalem

Isinumpa an puon nin higera; lininig giraray an templo

21:18, 19; 21:12, 13

11:12-17

19:45, 46

 

Jerusalem

Nagplano an mga panginot na saserdote asin mga eskriba na gadanon si Jesus

 

11:18, 19

19:47, 48

 

Nagtaram si Jehova; ihinula ni Jesus an saiyang kagadanan; nautob an hula ni Isaias na dai matubod an mga Judio

 

 

 

12:20-50

Nisan 11 (Abril 4-5, 2020)

Betania- Jerusalem

Leksiyon sa naalang na puon nin higera

21:19-22

11:20-25

 

 

Jerusalem, templo

Kinuwestiyon an awtoridad niya; ilustrasyon manungod sa duwang aki

21:23-32

11:27-33

20:1-8

 

Mga ilustrasyon: paragadan na mga paratanom sa ubasan, bangkete sa kasal

21:33–22:14

12:1-12

20:9-19

 

Sinimbag an hapot manungod sa Diyos asin ki Cesar, pagkabuhay liwat, pinakaimportanteng tugon

22:15-40

12:13-34

20:20-40

 

Naghapot kun baga an Cristo aki ni David

22:41-46

12:35-37

20:41-44

 

Hirak man sa mga eskriba asin Fariseo

23:1-39

12:38-40

20:45-47

 

Pagkontribwir kan babaying balo

 

12:41-44

21:1-4

 

Bukid nin mga Olibo

Sinabi an tanda kan saiyang maabot na presensiya

24:1-51

13:1-37

21:5-38

 

Mga ilustrasyon: 10 daraga, mga talento, karnero asin kanding

25:1-46

 

 

 

Nisan 12 (Abril 5-6, 2020)

Jerusalem

Plano siyang gadanon kan Judiong mga lider

26:1-5

14:1, 2

22:1, 2

 

Nakipagkumplutan si Judas

26:14-16

14:10, 11

22:3-6

 

Nisan 13 (Abril 6-7, 2020)

Jerusalem asin harani diyan

Nag-andam para sa huring Paskuwa

26:17-19

14:12-16

22:7-13

 

 Nisan 14 (Abril 7-8, 2020)

Jerusalem

Pamanggihan kan Paskuwa kaiba an mga apostol

26:20, 21

14:17, 18

22:14-18

 

Hinanawan an bitis kan mga apostol

 

 

 

13:1-20

Ihinayag ni Jesus na si Judas an traydor asin pinahali ini

26:21-25

14:18-21

22:21-23

13:21-30

Isinelebrar sa kainot-inuti an Pamanggihan kan Kagurangnan (1Co 11:23-25)

26:26-29

14:22-25

22:19, 20, 24-30

 

Ihinula an pagnigar ni Pedro asin na magkakasuruway-suway an mga apostol

26:31-35

14:27-31

22:31-38

13:31-38

An paratabang; ilustrasyon manungod sa tunay na puon nin ubas; pagbuot na magkaminuruot-muutan; huring pamibi kaiba an mga apostol

 

 

 

14:1–17:26

Getsemane

Grabeng pagsakit sa hardin; trinaydor si Jesus asin inarestar

26:30, 36-56

14:26, 32-52

22:39-53

18:1-12

Jerusalem

Hinapot ni Anas; binista ni Caifas asin kan Sanhedrin; pignigaran ni Pedro

26:57–27:1

14:53–15:1

22:54-71

18:13-27

An traydor na si Judas binitay an sadiri (Gi 1:18, 19)

27:3-10

 

 

 

Sa atubang ni Pilato, dangan ki Herodes, asin balik ki Pilato

27:2, 11-14

15:1-5

23:1-12

18:28-38

Hininguwa ni Pilato na mapalibre siya pero si Barabas an hinagad kan mga Judio; sinentensiyahan nin kagadanan sa hariging pasakitan

27:15-30

15:6-19

23:13-25

18:39–19:16

(mga 3:00 n.h.)

Golgota

Nagadan sa hariging pasakitan

27:31-56

15:20-41

23:26-49

19:16-30

Jerusalem

Ibinaba an bangkay hali sa harigi asin ilinubong

27:57-61

15:42-47

23:50-56

19:31-42

Nisan 15 (Abril 8-9, 2020)

Jerusalem

Pinabantayan kan mga saserdote saka Fariseo an lulubngan asin sinaraduhan na marhay

27:62-66

 

 

 

Nisan 16 (Abril 9-10, 2020)

Jerusalem asin sa palibot; Emaus

Binuhay liwat si Jesus; limang beses na nagpahiling sa mga disipulo

28:1-15

16:1-8

24:1-49

20:1-25

Pagkatapos kan Nisan 16

Jerusalem; Galilea

Dakul pang beses na nagpahiling sa mga disipulo (1Co 15:5-7; Gi 1:3-8); nagtao nin mga instruksiyon; nagsugo na gumibo nin disipulo

28:16-20

 

 

20:26–21:25