Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Ano an Pinakamahalaga Sako?

Ano an Pinakamahalaga Sako?

Nakipaggumulan si Jacob sa sarong anghel para sa sarong importanteng marhay na bagay—an bendisyon ni Jehova. (Ge 32:24-31; Os 12:3, 4) Kumusta kita? Andam daw kitang maghinguwang marhay para sunudon si Jehova asin kamtan an bendisyon niya? Halimbawa, enkaso kaipuhan tang pumili kun maatender kita sa pagtiripon sa kongregasyon o matrabaho nin ekstrang oras, arin an pipilion ta? Kun itinatao ta ki Jehova an pinakamarahay na igwa kita—an satong panahon, kusog, asin pagsadiri—iuula niya sa sato “an bendisyon sagkod sa mayo na nin kulang.” (Mal 3:10, NWT) Gigiyahan niya kita, poprotektaran, asin itatao niya an satong mga pangangaipo.—Mat 6:33; Heb 13:5.

HILINGON AN VIDEO DRAMATIZATION NA MAGDANAY NA NAKAPOKUS SA ESPIRITUWAL NA MGA PASUHAN, DANGAN SIMBAGON AN MINASUNOD NA MGA HAPOT:

  • Paano nagin pagbalo sa sister an sarong bagay na gustong-gusto niya?

  • Paano puwedeng magin pagbalo sa sato an satong trabaho?

  • Taano ta kaipuhan ni Timoteo na padagos na magbugtak nin mga pasuhan dawa saro na siyang maygurang na Kristiyano?—1Ti 4:16

  • Ano an pinakamahalaga sa buhay mo?

    Paano ta maipapahiling kun ano an “pinakamahalagang trabaho” para sato?