Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS | GENESIS 31

Naggibo si Jacob Asin Laban nin Sarong Tipan Para sa Katuninungan

Naggibo si Jacob Asin Laban nin Sarong Tipan Para sa Katuninungan

31:44-53

Taano ta naggibo si Jacob asin Laban nin pinagparatong-patong na mga gapo?

  • Nagserbi iyan na saksi para sa gabos na nag-aaragi manungod sa ginibo nindang tipan para sa katuninungan

  • Nagpagirumdom iyan sa sainda na naghihiling si Jehova kun baga inuutob ninda an saindang tipan para sa katuninungan

Sa ngunyan, inaasahan ni Jehova na an saiyang mga lingkod magkakaigwa nin matuninong na relasyon sa lambang saro. Paano an tulong lakdang na ini makakatabang sa sato na mapagdanay o maibalik an matuninong na relasyon sa satong mga tugang?