WORKBOOK SA PAGTIRIPON NA PAMUMUHAY ASIN MINISTERYO Abril 2020

Sampol na Pakikipag-ulay

Sampol na mga pakikipag-ulay manungod sa katuyuhan nin Diyos para sa mga tawo, asin kun paano iyan mauutob.

Martes, Abril 7, 2020—An Memoryal kan Kagadanan ni Cristo

Paano mo aandamon an saimong puso para sa Memoryal kan kagadanan ni Cristo?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Naggibo si Jacob Asin Laban nin Sarong Tipan Para sa Katuninungan

Paano mo mapapagdanay o maibabalik an matuninong na relasyon mo sa iba?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

Nakikipaggumulan Ka Daw Para sa Bendisyon?

Anong mga paghihinguwa an andam mong gibuhon para maako an bendisyon nin Diyos?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Ano an Pinakamahalaga Sako?

Ano an ipinapahiling kan mga ginigibo mong desisyon sa trabaho kun manungod sa saimong mga priyoridad?

KAYAMANAN NA YAON SA TATARAMON NIN DIYOS

An Kapaha-pahamak na mga Resulta kan Maraot na Pag-iriba

Paano mo maaaraman kun baga an saro marahay na kaiba-iba o bako?

PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

“Haralion Nindo an mga Diyos kan Ibang mga Nasyon”

Paano mo mapapaugma si Jehova saka malilikayan an impluwensiya kan maraot na mga espiritung linalang?