Dumiretso sa laog

Dumiretso sa mga laog

 PAMUMUHAY BILANG KRISTIYANO

Maugmang Akuon Sinda

Maugmang Akuon Sinda

Siisay an maugmang aakuon? An siisay man na nag-aatender sa satong Kristiyanong mga pagtiripon, baguhan man o haloy nang mga amigo. (Ro 15:7; Heb 13:2) Puwedeng saro iyan na kapagtubod na nagbisita hali sa ibang nasyon o sarong inaktibong Kristiyano na nag-atender giraray pakalihis nin dakul na taon. Ano kaya an mamamatian mo kun ika an nasa sitwasyon ninda? Bako daw na papahalagahan mo an maugmang pag-ako saimo? (Mat 7:12) Kaya, taano ta dai hinguwahon na dulukon saka kumustahon an mga nag-aatender sa Kingdom Hall bago asin pagkatapos kan pagtiripon? Nakakatabang ini sa maugma asin mamumuton na pag-iribanan, saka nagpapamuraway ini ki Jehova. (Mat 5:16) Siyempre, posibleng dai mo makaulay an gabos na nag-aatender. Minsan siring, mamamatian kan gabos na maugma ta sindang inaako kun gabos kita maghihinguwang gibuhon an satong kabtang. *

An pagkamapag-istimar ipinapahiling sa gabos na panahon, bako lang sa espesyal na mga okasyon arog kan Memoryal. Kun mahihiling saka mamamatian kan mga baguhan an satong Kristiyanong pagkamuot, puwede sindang mapahiro na umawon an Diyos asin umiba sa sato sa dalisay na pagsamba.—Ju 13:35.

^ par. 3 Bilang pagsunod sa mga prinsipyo sa Bibliya, dai ta dapat kumustahon ni tinuhon an mga tiwalag o dis-asosyado na tibaad mag-atender sa mga pagtiripon.—1Co 5:11; 2Ju 10.