Tito 3:1-15

  • Tamang pagpapasakop (1-3)

  • Magin andam para sa marahay na mga gibo (4-8)

  • Dai makilabot sa mangmang na diriskutiran asin mga sekta (9-11)

  • Personal na mga instruksiyon asin pangungumusta (12-15)

3  Padagos mo sindang pagirumdumon na magpasakop saka magin masinunod sa mga gobyerno asin mga awtoridad, na magin andam sa lambang marahay na gibo,  na dai magtaram nin maraot sa kiisay man, na dai magin parapakiiwal, kundi magin rasonable, na nagpapahiling nin lubos na kahuyuan sa gabos na tawo.  Huli ta kita man dating mga daing pakasabot, masinuway, nailagalag, uripon nin manlain-lain na pagmawot asin pagpasiram-siram, namumuhay sa karatan asin pagkauri, nakakabaldi, nauungis sa lambang saro.  Minsan siring, kan an kabuutan nin Diyos na satuyang Paraligtas asin an saiyang pagkamuot sa katawuhan maihayag  (bako dahil sa ano man na matanos na ginibo niyato, kundi dahil sa saiyang pagkahirak), ilinigtas niya kita paagi sa paghugas sa satuya na nagdara sato sa buhay asin paagi sa pagbago sa satuya paagi sa banal na espiritu.  Bukas-palad niyang ibinubo sa sato an espiritung ini paagi ki Jesu-Cristo na satuyang Paraligtas,  tanganing pagkatapos kitang maipahayag na matanos paagi sa saiyang daing kapantay na kabuutan, kita magin mga paramana uyon sa panuga na buhay na daing katapusan.  An mga tataramon na ini mapagkakatiwalaan, asin buot ko na padagos mong iduon an mga bagay na ini, tanganing idtong mga nagtutubod sa Diyos mapagdanay an saindang isip na nakapokus sa marahay na mga gibo. An mga bagay na ini marahay asin kapaki-pakinabang sa mga tawo.  Alagad dai ka nanggad makilabot sa mangmang na diriskutiran asin sa mga ginigibong pagsusog sa ginikanan nin lahi asin sa mga pasuruhay saka iriwal manungod sa Katugunan, huling an mga iyan daing pakinabang asin mayong kamanungdanan. 10  Kun manungod sa tawo na nag-iintrodusir nin sarong sekta, isikwal mo siya kun dai siya magdangog pagkatapos nin inot asin ikaduwang patanid,* 11  huling an siring na tawo suminuway na sa dalan asin nagkakasala asin an saiya mismong mga kasalan an minakondenar sa saiya. 12  Pag pinadiyan ko sa saimo si Artemas o si Tiquico, hinguwahon mo nanggad na dumanan ako sa Nicopolis, dahil nagdesisyon ako na duman magpalihis nin tiglipot. 13  Gibuhon mo an gabos para maitao an mga pangangaipo ni Zenas, na sarong eksperto sa Katugunan, asin ni Apolos tanganing dai sinda magkulang nin ano man sa biyahe ninda. 14  Alagad kaipuhan man na makanuod an mga tugang niyato na idusay an saindang sadiri sa marahay na mga gibo tanganing makatabang sinda sa mga panahon nin biglaan na pangangaipo, na sa siring pirmi sindang magin mabunga sa saindang paglilingkod. 15  An gabos kong kairiba nagpapaabot sa saimo kan saindang pangungumusta. Pakikumusta diyan sa mga kapagtubod niyato na nagpapadangat sa samo. Lugod na mapasaindo gabos an daing kapantay na kabuutan.

Mga Nota

O “pagsadol sa saiya.”