Tito 2:1-15

  • Marahay na katukduan para sa mga hoben asin may edad (1-15)

    • Isikwal an bakong diyosnon na paggawi (12)

    • Kaigutan sa marahay na mga gibo (14)

2  Alagad ika, padagos kang magtaram kan mga bagay na kauyon kan marahay* na katukduan.  An mga may edad nang lalaki dapat na balanse sa paggawi asin pag-uugali, seryoso, tultol an isip, makusog an pagtubod, pano nin pagkamuot, marigon na nagtatagal.  Kaagid kaiyan, an mga may edad nang babayi dapat gumawi sa paaging nagtataong onra sa Diyos, bakong parapakaraot, bakong parainom, mga paratukdo nin karahayan,  tanganing makapagtao sinda nin sadol sa* mga hoben na babayi na mamutan an saindang mga agom, mamutan an saindang mga aki,  na magin tultol an isip, malinig an paggawi, mahigos sa harong,* marahay, mapagpasakop sa saindang mga agom, na sa siring an tataramon nin Diyos dai mataraman na may pang-iinsulto.  Siring man, padagos mong sadulon an mga hoben na lalaki na magin tultol an isip,  na ipinapahiling sa sainda na sa gabos na paagi ika sarong halimbawa sa marahay na mga gibo. May kaseryosuhan mong itukdo kun ano an totoo,  na ginagamit an marahay* na mga tataramon na dai matutuyaw, tanganing an mga nagtutumang mapasupog dahil mayo sinda nin masabing maraot* manungod sa sato.  An mga uripon dapat na sa gabos na bagay magpasakop sa mga kagsadiri sa sainda, na hinihinguwang makua an pag-uyon kan mga ini, dai nagsusurusimbag, 10  dai naghahabon* sa mga ini, kundi nagpapahiling na lubos sindang mapagkakatiwalaan, tanganing sa lambang paagi urog pa nindang maipahiling an gayon kan katukduan kan satuyang Paraligtas, an Diyos. 11  Huli ta an daing ­kapantay na kabuutan nin Diyos nahayag na, na nagdadara nin kaligtasan sa gabos na klase nin tawo. 12  Sinasanay kita kaiyan na isikwal an bakong diyosnon na paggawi saka kinabanon na mga pagmawot asin na mamuhay na tultol an isip asin matanos saka may debosyon sa Diyos sa tahaw kan presenteng sistemang ini nin mga bagay,* 13  miyentras na hinahalat niyato an maugmang bagay na satuyang linalauman asin an mamuraway na paghahayag sa Diyos na makakamhan sa gabos asin sa satuyang Paraligtas, si Jesu-Cristo, 14  na nagtao kan saiyang sadiri tanganing patalingkason* kita sa gabos na klase nin karatan asin tanganing malinig niya an sarong banwaan na saiyang espesyal na pagsadiri, banwaan na maigot sa marahay na mga gibo. 15  Padagos mong ipahayag an mga bagay na ini asin padagos kang magsadol* saka magsaway, na ginigibo iyan gamit an bilog mong awtoridad. Dai mo pagpabayaan an siisay man na menuson ka.

Mga Nota

O “nakakapakusog; kapaki-pakinabang.”
O “maibalik ninda sa tultol na pag-iisip an; masanay ninda an.”
O “maasikaso sa saindang harong.”
O “nakakapakusog; kapaki-pakinabang.”
O “negatibo.”
O “naghahabas.”
Hilingon an “Sistema nin mga bagay” sa Glosaryo.
Sa literal, “tubuson; balukaton.”
O “mag-enkaminar.”