Tito 1:1-16

  • Pangungumusta (1-4)

  • Instruksiyon ki Tito na magnombra sa Creta nin mga magurang sa kongregasyon (5-9)

  • Sawayon an mga rebelyoso (10-16)

1  Hali ki Pablo, na sarong uripon nin Diyos asin apostol ni Jesu-Cristo kauyon kan pagtubod kan mga pinili nin Diyos asin kan tamang kaaraman mapadapit sa katotoohan, katotoohan na kauyon kan debosyon sa Diyos  asin nakabasar sa paglaom na buhay na daing katapusan na haloy nang ipinanuga nin Diyos, na sarong Diyos na dai makakapagputik;  alagad sa saiyang itinalaan na panahon, ihinayag niya an saiyang tataramon paagi sa paghuhulit na ipinagkatiwala sa sako uyon sa pagbuot kan satuyang Paraligtas, an Diyos;  para ki Tito, na ibinibilang kong tunay kong aki asin sakuyang kapagtubod: Mapasaimo an daing kapantay na kabuutan asin katuninungan hali sa Diyos na Ama asin ki Cristo Jesus na satuyang Paraligtas.  Iwinalat taka sa Creta tanganing maasikaso mo an mga bagay na kaipuhan itanos asin makapagnombra nin mga magurang sa kongregasyon sa kada siyudad, siring kan instruksiyon ko sa saimo:  kun igwa nin siisay man na lalaki na laban sa saiya mayo nin mairereklamo, agom nin sarong babayi, igwa nin mga aking nagtutubod na dai mairereklamo nin pagigin delingkuwente* asin rebelyoso.  Huli ta bilang katiwala nin Diyos, an sarong paraataman dapat na mayo nin mairereklamo laban sa saiya, bakong arogante, bakong arangguton, bakong buratsero, bakong bayolente,* bakong mahanab sa materyal na pakinabang,  kundi mapag-istimar, may pagkamuot sa karahayan, tultol an isip,* matanos, maimbod, may pagpupugol sa sadiri,  na nangangapot nin higot sa mapagkakatiwalaan na tataramon kun manungod sa saiyang paagi nin pagtutukdo, tanganing sa siring makapagpakusog* siya paagi sa pagtukdo kan marahay* na mensahe asin magibo niyang magsaway sa mga nagkokontra. 10  Dakul kaya nin rebelyosong mga tawo, mga paraistorya nin daing kamanungdanan na mga bagay, asin mga paradaya, lalo na idtong mga nangangapot sa pagtuturi. 11  Kaipuhan na itikom an saindang mga nguso, huli ta pigraraot kan mga tawong ini an pagtubod kan bilog na mga pamilya paagi sa pagtukdo nin mga bagay na dai man angay itukdo para sana makakua nin materyal na pakinabang. 12  May saro sa sainda, na sadiri nindang propeta, an nagsabi: “An mga taga Creta anas kaputikan an pigtataram, garo mga hayop na maisugon, mga paslong hugakon.”* 13  Totoo an mga tataramon na iyan. Huli kaini, padagos mo sindang sawayon nin may kagabatan tanganing magin makusog an saindang pagtubod, 14  na dai nagtataong atensiyon sa base-sa-imahinasyon na mga istorya kan mga Judio asin sa mga pagbuot nin mga tawong minarayo sa katotoohan. 15  An gabos na bagay malinig sa mga tawong malinig; alagad duman sa mga tawong nadigtaan asin dai nin pagtubod, mayo nin ano man na malinig, huling an saindang isip saka konsiyensiya parehong nadigtaan. 16  Hayag nindang sinasabi na midbid ninda an Diyos, alagad pigninigaran ninda siya paagi sa saindang mga gibo, huling makababaldi sinda asin masinuway saka bakong angay para sa ano man na marahay na gibo.

Mga Nota

O “pagigin dai makontrol.”
O “dai nangungulog.”
O “marahay an paghusgar.”
O “makapagsadol.”
O “nakakaparigon; kapaki-pakinabang.”
O “mga parapagutid na hugakon.”