Santiago 5:1-20

  • Patanid sa mayayaman (1-6)

  • Binebendisyunan nin Diyos an mapasensiyang pagtagal (7-11)

  • An saindong “iyo” mangahulugan nin iyo (12)

  • An pamibi na may pagtubod epektibo (13-18)

  • Pagtabang sa parakasala na bumalik (19, 20)

5  Magdangog kamo, kamong mayayaman, maghiribi kamo asin magtarangis dahil kan grabeng mga kasakitan na minaabot sa saindo.  An saindong kayamanan nagkaralapa, asin an saindong mga bado nginurutngot nin mga insekto.  An saindong bulawan asin pirak tinarakla, asin an taklang iyan magigin patotoo laban sa saindo asin maubos kan saindong laman. An mga tiniripon nindo magigin siring sa sarong kalayo sa huring mga aldaw.  Uya! Padagos na nagkukururahaw an mga trabahador na nag-ani kan saindong mga uma huling dai nindo itinao an saindang mga tangdan, asin an mga pag-agrangay kan mga paragapas para sa tabang nakaabot sa mga talinga ni Jehova* na pamayo nin mga hukbo.  Namuhay kamo digdi sa daga sa luho asin sa pagpasiram-siram. Pinataba nindo an saindong mga puso na siring sa mga hayop na nakatagama sa aldaw nin pagbuno.  Hinusgaran nindo an saro na matanos; ginadan nindo siya. Bako daw na siya minatindog laban sa saindo?  Magi kamong mapasensiya, mga tugang, sagkod sa presensiya* kan Kagurangnan. An parauma baga padagos na hinahalat nin mapasensiya an mahalagang bunga kan daga, sagkod na mag-abot an inot na tig-uran asin an huring tig-uran.  Kamo man, magi kamong mapasensiya; parigunon nindo an saindong mga puso, huling an presensiya kan Kagurangnan harani na.  Mga tugang, dai kamo magngurob-ngurob* sa lambang saro, tanganing dai kamo mahukuman. Uya! An Hukom nakatindog sa may pinto. 10  Mga tugang, kun mapadapit sa pagtios nin karatan asin pagigin mapasensiya, sunudon nindo an marahay na halimbawa kan mga propeta na nagtaram sa ngaran ni Jehova.* 11  Iyo, ibinibilang niyato na maugma* idtong mga nagtagal. Aram baga nindo kun paano nagtagal si Job asin kun paano siya binendisyunan ni Jehova,* na nagpapahiling na si Jehova* mamumuton* nanggad asin mahihirakon. 12  Urog sa gabos, mga tugang, ipundo na nindo an mga ginigibo nindong pagsumpa, iyan man paagi sa pagsabing “Saksi ko an langit” o “Saksi ko an daga” o paagi sa iba pang klase nin pagsumpa. Kundi an saindong “Iyo” mangahulugan nin iyo asin an saindong “Dai,” dai, tanganing dai kamo hukuman nin Diyos. 13  Igwa diyan sa saindo nin nagtitios nin kasakitan? Padagos siyang mamibi. Igwa diyan sa saindo nin naggagaya-gaya? Mag-awit siya nin mga salmo.* 14  Igwa diyan sa saindo nin may hilang? Makipag-ulay siya sa kamagurangan kan kongregasyon, asin ipapamibi ninda siya, na linalahidan siya nin lana sa ngaran ni Jehova.* 15  Asin an pamibi na ipinahayag na may pagtubod mapaumay sa saro na may hilang,* dangan tatabangan siya ni Jehova* na makabangon. Siring man, kun may nagibo siyang mga kasalan, papatawadon siya. 16  Kun siring, hayag nindong ituga sa lambang saro an saindong mga kasalan asin ipamibi an lambang saro, tanganing magkaurumayan kamo. An pagngayo-ngayong* ginigibo nin sarong matanos igwa nin dakulang epekto. 17  Si Elias tawo man na an mga pagmati kapareho niyato, alagad ta kan udok siyang mamibi na dai magkaigwa nin uran, dai nag-uran sa lugar na idto sa laog nin tulong taon asin anom na bulan. 18  Dangan namibi siya giraray, asin an langit nagtao nin uran asin an daga nagkaigwa nin bunga. 19  Mga tugang ko, kun an siisay man sa saindo madara parayo sa katotoohan asin igwa nin saro na magtabang sa saiya na makabalik, 20  dapat nindong maaraman na an sarong iyan na nagtabang sa parakasala na talikdan an saiyang salang dalan magliligtas sa saiya* sa kagadanan asin magtatahob sa dakul na kasalan.

Mga Nota

Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “magreklamo.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “paladan.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “mapagmalasakit.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O posibleng “na nangluluya.”
Hilingon sa Glosaryo.
An pagngayo-ngayo sarong udok na pamibi na diyan biyong ihinahayag nin saro an saiyang mga namamatian.
O “sa saiyang kalag.”