Santiago 4:1-17

  • Dai makipag-amigo sa kinaban (1-12)

    • Labanan an Diyablo (7)

    • Rumani sa Diyos (8)

  • Patanid laban sa pagigin orgulyoso (13-17)

    • “Kun bubuuton ni Jehova” (15)

4  Ano an ginigikanan kan mga ralaban asin iriwal sa tahaw nindo? Bako daw na gikan iyan sa saindong makalaman na mga kamawutan na nakikipaglaban para makontrol an saindong hawak?  Nagmamawot kamo, alagad ta dai nindo nakakamtan. Nauungis* kamo asin nagigin maaraon, alagad ta dai nindo nakukua. Sige kamong pakiiwal asin garo pirming nasa giyera. Dai nindo nakakamtan dahil dai kamo naghahagad.  Pag minahagad man kamo, mayong itinatao sa saindo dahil sala an katuyuhan nindo; gusto nindong gamiton iyan sa makalaman nindong mga kamawutan.  Kamo na mga bakong maimbod,* dai nindo aram na an pakikiamigo sa kinaban pakikiiwal sa Diyos? Kun siring, an siisay man na gustong magin amigo kan kinaban ginigibo an saiyang sadiri na kaiwal nin Diyos.  O pig-iisip daw nindo na mayong katuyuhan an sinambit sa Kasuratan: “An espiritu nin pagkauri na yaon sa laog niyato padagos na nagmamawot nin manlain-lain na bagay”?  Alagad, mas mapuwersa diyan an daing kapantay na kabuutan na Saiyang ipinapahiling. Kaya sinasabi sa Kasuratan: “An Diyos kontra sa mga mapalangkaw, alagad pinapahilingan niya nin daing kapantay na kabuutan an mga mapakumbaba.”  Kun siring, magpasakop kamo sa Diyos; alagad labanan nindo an Diyablo, asin madulag siya sa saindo.  Rumani kamo sa Diyos, asin marani siya sa saindo. Linigon nindo an saindong mga kamot, kamong mga parakasala, asin dalisayon nindo an saindong mga puso, kamong mga dai makapagdesisyon.  Pabayaan nindo na kamo magin kahirak-hirak asin na kamo magmundo saka magtangis. Pabayaan nindo na an saindong pagngisi magin pagmundo, asin an saindong kaugmahan magin kawaran nin paglaom. 10  Magpakumbaba kamo sa atubangan ni Jehova,* asin ilalangkaw niya kamo. 11  Mga tugang, ipundo na nindo an pagtaram nin tumang sa lambang saro. An siisay man na nagtataram nin tumang sa sarong tugang o nanghuhusgar sa saiyang tugang nagtataram tumang sa katugunan asin hinuhusgaran iyan. Ngunyan kun hinuhusgaran mo an katugunan, bako kang parautob kan katugunan kundi sarong hukom. 12  Saro sana an Paratao nin Katugunan asin Hukom, siya na may kakayahan na magligtas asin maglaglag. Pero ika, siisay ka man para manghusgar sa saimong kapwa? 13  Magdangog ngani kamo, kamong mga nagsasarabi: “Ngunyan na aldaw o sa aga mabiyahe kami pasiring sa siyudad na iyan asin mapirmi duman nin sarong taon, asin manegosyo kami para magkakuwarta,” 14  mantang dai man nindo naaaraman kun ano an magigin buhay nindo sa kinaagahan. Huli ta kamo sarong alupuop na minatunga nin dikit na panahon dangan nawawara. 15  Imbes, an dapat nindong sabihon: “Kun bubuuton ni Jehova,* mabubuhay kami asin gigibuhon mi ini o iyan.” 16  Alagad ngunyan nagigin orgulyoso kamo asin grabe kun maghambog. An gabos na paghahambog na iyan maraot. 17  Kaya, kun aram nin saro kun paano gigibuhon an tama alagad ta dai niya iyan ginigibo, iyan kasalan sa parte niya.

Mga Nota

Sa literal, “Nanggagadan.” Hilingon an 1 Juan 3:15.
Sa literal, “Mga parapasambay.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.