Santiago 3:1-18

  • Pagkontrol sa dila (1-12)

    • Dakul an dai dapat magin paratukdo (1)

  • An kadunungan na gikan sa itaas (13-18)

3  Mga tugang ko, dakul sa saindo an dai dapat magin mga paratukdo, huling aram niyato na mas magabat* an gigibuhon na paghusgar sa sato.  Gabos kaya kita napapasala* nin dakul na beses. Kun an siisay man dai napapasala sa pigtataram niya, saro siyang tawong perpekto, na kayang rendahan an bilog niyang hawak.  Kun binubugtakan niyato nin renda an mga nguso nin mga kabayo tanganing sumunod an mga ini sa sato, nakokontrol ta man an bilog nindang hawak.  Pagmasdi man an mga barko: Dawa ngani darakulaon an mga iyan asin dinadara nin makusog na mga duros, nakokontrol an direksiyon kaiyan paagi sa saditon na timon sain man gustuhon kan timonel.  Kaya siring man, an dila sadit na parte kan hawak, alagad ta grabeng mga paghambog an ginigibo kaiyan. Isipa na sana kun paano kayang suluon nin saditon na kalayo an mahiwason na kakahuyan!  An dila saro man na kalayo. Sa gabos na kabtang kan satong hawak, an dila pano-pano nin karatan, huli ta dinidigtaan kaiyan an bilog na hawak saka siring sa kalayo rinaraot kaiyan an buhay nin saro, asin an kalayo kaiyan pinapalaad kan Gehenna.*  An gabos na klase nin mga layas na hayop asin gamgam* asin hayop na nagkakamang saka mga linalang sa dagat puwedeng pagaruon asin napapagaro nin mga tawo.  Alagad mayo nin tawo na kayang pagaruon an dila. Dai iyan makontrol asin pirming nakakadanyar, saka pano nin nakakagadan na kamandag.  Paagi kaiyan inuumaw ta si Jehova,* an Ama, alagad ta paagi man kaiyan isinusumpa ta an mga tawo na ginibo “sa ladawan nin Diyos.” 10  Hali sa iyo man sanang nguso minaluwas an pag-umaw asin an pagsumpa. Mga tugang ko, dai dapat mangyari an arog kaini. 11  An sarong burabod dai minapaluwas nin mahamis na tubig asin mapait na tubig hali sa iyo man sanang pigluluwasan, bako? 12  Mga tugang ko, an puon nin higera dai makakapamunga nin mga oliba, asin an puon nin ubas dai man makakapamunga nin mga igos,* bako daw? Pati an tubig na maasgad dai man makakapaluwas nin tubig na tâbang. 13  Siisay an madunong asin may pakasabot diyan sa saindo? Paagi sa marahay na paggawi, ipahiling niya na an gabos na bagay ginigibo niya nin may kahuyuan na bunga nin kadunungan. 14  Alagad kun igwa diyan sa mga puso nindo nin grabeng pagkauri asin hilig na makipagdaugan,* dai nindo ipagparahambog an saindong kadunungan, ta iyan magigin pagputik sa katotoohan. 15  Bako ini an kadunungan na gikan sa itaas; iyan kinabanon, sa-hayop, sa-demonyo. 16  Huli ta kun sain igwa nin pagkauri asin hilig na makipagdaugan,* yaon man an kariribukan asin gabos na klase nin karatan. 17  Alagad an saro na igwa nin kadunungan na gikan sa itaas inot sa gabos dalisay an puso, dangan mapagpatuninong, rasonable, andam na magsunod, pano nin pagkahirak asin marahay na mga bunga, daing ipinapaurog, bakong mapagsagin-sagin. 18  Dugang pa, an mga nakikipagkatuninungan nagsasabwag sa matuninong na mga kamugtakan asin nag-aani kan bunga nin pagigin matanos.

Mga Nota

O “istrikto.”
Sa literal, “nasisingkog.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “bayong.”
Hilingon sa Glosaryo.
An bunga kan kahoy na higera.
O posibleng “asin paslong ambisyon.”
O posibleng “asin paslong ambisyon.”