Santiago 2:1-26

  • Paboritismo, sarong kasalan (1-13)

    • Pagkamuot, an nakakalabi nanggad na pagbuot (8)

  • An pagtubod na daing mga gibo gadan (14-26)

    • An mga demonyo nagtutubod asin nagtatakig (19)

    • Si Abraham inapod na amigo ni Jehova (23)

2  Mga tugang ko, pinangangaptan daw nindo an pagtubod sa satuyang mamuraway na Kagurangnan na Jesu-Cristo asin kasabay kaiyan nagpapahiling man kamo nin paboritismo?  Halimbawang may maglaog sa pagtiripon nindo na sarong tawo na igwa nin bulawan na mga singsing sa saiyang mga muro asin magarbo an sulot, tapos igwa man nin maglaog na sarong pobre na maation an sulot,  ibinibilang daw nindo na mas importante idtong saro na nakasulot nin magarbong bado asin sinasabi sa saiya, “Digdi ka magtukaw sa magayon na puwestong ini,” dangan sinasabi daw nindo duman sa pobre, “Magtindog ka na lang” o, “Diyan ka na lang sa may tungtungan ko magtukaw”?  Kun arog kaiyan, bako daw na mas ilinalangkaw nindo an iba kisa sa iba, asin nagigin na kamong mga hukom na an ginigibong mga desisyon maraot?  Magdangog kamo, mga tugang kong namumutan. Bako daw na pinili nin Diyos idtong mga dukha sa pagmansay kan kinaban tanganing sinda magin mayaman kun mapadapit sa pagtubod asin magin mga tagapagmana kan Kahadian, na saiyang ipinanuga sa mga namumuot sa saiya?  Alagad tinatrato nindo na daing respeto an mga dukha. Bako daw na an mga mayaman an nang-aapi sa saindo asin nagdadara sa saindo sa mga husgado?  Bako daw na linalanghadan* ninda an marahay na ngaran na dinadara nindo?  Ngunyan, kun inuutob nindo an nakakalabi nanggad* na pagbuot na sinambit sa Kasuratan, “Kamutan mo an saimong kapwa nin siring sa saimong sadiri,” marahay nanggad an saindong ginigibo.  Alagad kun padagos kamong nagpapahiling nin paboritismo, nagkakasala kamo, asin ihinahayag kan katugunan na kamo mga parabalga. 10  Huli ta kun sinusunod nin saro an bilog na Katugunan alagad nakagibo nin sala sa sarong bagay diyan, siya nagigin parabalga kan bilog na Katugunan. 11  An saro baga na nagsabi, “Dai ka magsambay,” nagsabi man, “Dai ka maggadan.” Ngunyan, kun dai ka nagsasambay pero nanggagadan ka, ika nagigin parabalga nin katugunan. 12  Padagos kamong magtaram asin gumawi sa paaging siring kan ginigibo kaidtong mga huhusgaran base sa katugunan nin sarong talingkas na banwaan.* 13  Huli ta an saro na dai nagpapahiling nin pagkahirak huhusgaran na mayong pagkahirak. An pagpahiling nin pagkahirak nakakalabi kisa sa paghusgar. 14  Ano an pakinabang kaini, mga tugang ko, kun sasabihon nin saro na igwa siya nin pagtubod alagad mayo siya nin mga gibo? An pagtubod na iyan dai makakapagligtas sa saiya, bako daw? 15  Kun an sarong tugang na lalaki o babayi dai nin maisulot* asin mayo nin igong kakanon para sa aldaw, 16  tapos an saro sa saindo magsabi sa saiya, “Magpuli ka na asin dai ka na mahadit; magkaigwa ka man lugod nin isusulot asin kakanon,” pero dai man nindo siya tinatawan kan mga pangangaipo kan saiyang hawak,* anong pakinabang kaiyan? 17  Kaya siring man, an pagtubod, kun iyan sana asin mayong mga gibo, gadan. 18  Minsan siring, igwa nin masabi: “May pagtubod ka, asin ako may mga gibo. Ipahiling mo sa sako an saimong pagtubod na mayong mga gibo, asin ipapahiling ko sa saimo an pagtubod ko paagi sa sakuyang mga gibo.” 19  Nagtutubod ka na igwa nin sarong Diyos, bako? Marahay nanggad iyan. Alagad an mga demonyo man nagtutubod sa Diyos asin nagtatakig. 20  Pero ika na hababaw an isip, gusto mo daw nin pruweba na an pagtubod na mayong mga gibo daing serbi? 21  Bakong si Abraham na satuyang Ama ipinahayag na matanos paagi sa mga gibo pagkatapos niyang idulot sa altar an saiyang aking si Isaac? 22  Nahiling mo na an saiyang pagtubod aktibong naghiro kaiba an saiyang mga gibo asin an saiyang pagtubod nagin lubos paagi sa saiyang mga gibo, 23  dangan nautob an sinambit sa Kasuratan na an sabi: “Si Abraham nagtubod ki Jehova,* asin ibinilang siya na matanos dahil diyan,” asin siya inapod na amigo ni Jehova.* 24  Nahihiling nindo na an sarong tawo ipinapahayag na matanos paagi sa mga gibo asin bakong paagi sa pagtubod sana. 25  Sa kaagid na paagi, bakong si Rahab na hostes* ipinahayag man na matanos paagi sa mga gibo pagkatapos niyang mabuot na padaguson an mga mensahero asin paluwason sinda sa ibang agihan? 26  Tunay nanggad, kun paanong an hawak na daing espiritu* gadan, an pagtubod man na daing mga gibo gadan.

Mga Nota

Hilingon an “Paglanghad” sa Glosaryo.
Sa literal, “an makahadi.”
Sa literal, “katugunan nin katalingkasan.”
Sa literal, “huba.”
O “lawas.”
Hilingon sa Glosaryo.
Hilingon sa Glosaryo.
O “patutot.”
O “hinangos.”