Santiago 1:1-27

 • Pangungumusta (1)

 • An pakatagal nagdadara nin kaugmahan (2-15)

  • Pagtubod na nabalo (3)

  • Padagos na maghagad na may pagtubod (5-8)

  • An pagmawot minasagkod sa kasalan asin kagadanan (14, 15)

 • An lambang marahay na balaog gikan sa itaas (16-18)

 • Pagdangog asin pag-utob kan tataramon (19-25)

  • Sarong tawo na naghihiling sa salming (23, 24)

 • Pagsamba na malinig asin daing digta (26, 27)

1  Hali ki Santiago, na sarong uripon nin Diyos asin kan Kagurangnan na Jesu-Cristo, para sa 12 tribo na nagkasuruway-suway: Akuon nindo an sakong pangungumusta!  Mga tugang, ibilang nanggad nindong kaugmahan pag napapaatubang kamo sa lain-lain na kasakitan,  huling siring kan aram nindo, an saindong pagtubod na nabalo sa arog kaining paagi nagbubunga nin pakatagal.  Alagad pabayaan nindo na mautob kan pakatagal an katuyuhan kaiyan, na sa siring kamo magin lubos asin makusog sa gabos na bagay, na dai nagkukulang nin ano man.  Kaya kun an siisay man sa saindo kulang sa kadunungan, padagos siyang maghagad sa Diyos, huling siya bukas-palad na nagtatao sa gabos asin dai nanunuyaw,* dangan itatao iyan sa saiya.  Alagad padagos siyang maghagad na may pagtubod, na dai lamang nagduduwa-duwa, huli ta an saro na nagduduwa-duwa garo alon kan dagat na pigdadara-dara kan duros asin kun sain-sain napapaduman.  An totoo, an tawong iyan dai dapat maglaom na may aakuon siyang ano man hali ki Jehova;*  saro siyang tawo na dai makapagdesisyon, paburubago sa saiyang mga ginigibo.  Alagad mag-ugma* an tugang na hamak an kamugtakan dahil ilinangkaw siya, 10  asin an mayaman dahil ibinaba siya, huli ta siring sa sarong burak sa tahaw nin mga tinanom an mayaman mapapara. 11  Huli ta kun paanong an aldaw* minasirang na may nakakapasong init saka pinapaluyos an mga tinanom, asin an mga burak kaiyan nagkakatarakdag asin an pangluwas na kagayunan kaiyan nawawara, siring man an tawong mayaman mapapara mantang nagmamaigot na maabot an mga bagay-bagay sa buhay. 12  Maugma an tawo na padagos na nagtatagal nin pagbalo, huli ta pag siya inuyunan nin Diyos aakuon niya an korona nin buhay, na ipinanuga ni Jehova* sa mga danay na namumuot sa Saiya. 13  Pag an siisay man nasa irarom nin pagbalo, dai niya pagsabihon: “Pigbabalo ako nin Diyos.” Huli ta an Diyos dai puwedeng baluon na may maraot na intensiyon, asin siya mismo, dai niya binabalo na may maraot na intensiyon an siisay man. 14  Imbes, an lambang saro nababalo pag naguguyod siya asin naaakit* kan sadiri niyang pagmawot. 15  Dangan an pagmawot, pag iyan nangidam, nangangaki nin kasalan; an kasalan man, pag iyan naisagibo, nagbubunga nin kagadanan. 16  Dai kamo magpadaya, mga tugang kong namumutan. 17  An lambang marahay na balaog asin an lambang pinakamagayon na regalo* gikan sa itaas, na minababa hali sa Ama kan mga liwanag sa langit, na dai nagliliwat-liwat o nagbuburubago siring kan pagburubago nin anino. 18  An saiyang kabutan iyo na mamundag kita paagi sa tataramon nin katotoohan, na sa siring kita an magigin mga inot na bunga hali sa saiyang mga linalang. 19  Tandaan nindo ini, mga tugang kong namumutan: An lambang saro dapat na magin alisto sa pagdangog, maluway sa pagtaram, maluway sa pagkaanggot, 20  huli ta an kaanggutan nin sarong tawo dai minaresulta sa pagigin matanos sa paghiling nin Diyos. 21  Kun siring, halion nindo an gabos na karamugan asin an gabos na klase nin karatan,* asin akuon na may kahuyuan an tataramon na itinatadom sa saindo, huling iyan makakapagligtas sa saindo.* 22  Alagad magi kamong mga parautob kan tataramon asin bakong mga paradangog sana, na dinadaya an saindong sadiri nin salang pangangatanusan. 23  Huli ta kun an siisay man paradangog kan tataramon pero bakong parautob, siya garo sarong tawo na naghihiling kan sadiri niyang lalawgon* sa salming. 24  Hinihiling niya an sadiri niya, tapos minahali siya asin tulos na nalilingawan kun ano an pagkatawo niya. 25  Alagad kun an saro maingat na pinagmamasdan an perpektong katugunan na nagdadara nin katalingkasan asin kun siya nagdadanay diyan, siya nagigin sarong parautob kan gibuhon, bako sarong paradangog na malilingawon; asin siya magigin maugma sa saiyang ginigibo. 26  Kun iniisip nin siisay man na tawo na siya sarong parasamba nin Diyos,* alagad dai niya maingat na pinupugulan* an saiyang dila, dinadaya niya an sadiri niyang puso, asin sayang sana an saiyang pagsamba. 27  An pagsamba* na malinig saka daing digta sa paghiling kan satuyang Diyos asin Ama iyo ini: an pag-ataman sa mga ilo asin babaying balo na nasa kasakitan, asin an pagpadanay sa sadiri na daing digta kan kinaban.

Mga Nota

O “dai naghahanap nin sala.”
Hilingon sa Glosaryo.
Sa literal, “maghambog.”
O “saldang.”
Hilingon sa Glosaryo.
O “nadadakop paagi sa paon.”
Sa literal, “perpektong regalo.”
O posibleng “an grabeng karatan.”
O “sa saindong mga kalag.”
O “pandok.”
O “na siya relihiyoso.”
O “dai niya kinokontrol.”
O “relihiyon.”