Roma 8:1-39

  • Buhay asin katalingkasan paagi sa espiritu (1-11)

  • Nagpapatotoo an espiritu nin pag-ampon (12-17)

  • An mga linalang naghahalat kan katalingkasan bilang mga aki nin Diyos (18-25)

  • ‘An espiritu nakikiulay para sa sato’ (26, 27)

  • Patiinot na pagtatalaga nin Diyos (28-30)

  • Mapanggana paagi sa pagkamuot nin Diyos (31-39)

8  Kun siring, an mga kasaro ni Cristo Jesus bakong mga kondenado.  Huli ta an katugunan kan espiritu na nagtatao nin buhay bilang kasaro ni Cristo Jesus nagpatalingkas sa saindo sa katugunan nin kasalan asin nin kagadanan.  An dai kayang gibuhon kan Katugunan dahil sa natural na kaluyahan kan laman, ginibo nin Diyos paagi sa pagsugo sa saiyang Aki na magin kaagid nin makasalan na tawo tanganing paraon an kasalan. Sa siring, hinukuman niya an kasalan kan laman,  tanganing an matanos na kahagadan kan Katugunan mautob niyato paagi sa paglakaw na bakong kauyon kan laman kundi kauyon kan espiritu.  Huli ta an mga nabubuhay na kauyon kan laman nakasentro an isip sa mga bagay na minamawot kan laman, alagad an mga nabubuhay na kauyon kan espiritu, nakasentro an isip sa mga bagay na inuuyunan kan espiritu.  Huling an pagsentro kan isip sa laman nangangahulugan nin kagadanan, alagad an pagsentro kan isip sa espiritu nangangahulugan nin buhay asin katuninungan;  huli ta an pagsentro kan isip sa laman nangangahulugan nin pakikiiwal sa Diyos, dahil an laman dai nagpapasakop sa katugunan nin Diyos, asin an totoo, dai man kaiyan kayang magpasakop.  Kaya an mga nabubuhay na kauyon kan laman dai makakapaugma sa Diyos.  Alagad, kun talagang yaon sa saindo an espiritu nin Diyos, kamo nabubuhay kauyon kan espiritu, bako kan laman. Pero kun an siisay man mayo kan espiritu ni Cristo, bako saiya an tawong iyan. 10  Alagad kun si Cristo kasaro nindo, dawa an hawak nindo gadan dahil sa kasalan, an espiritu nagtatao nin buhay dahil sa katanusan. 11  Ngunyan, kun an espiritu niya na nagbangon ki Jesus hali sa mga gadan yaon sa saindo, siya na nagbangon ki Cristo Jesus hali sa mga gadan magtatao man nin buhay sa saindong mortal na mga hawak paagi sa saiyang espiritu na yaon sa saindo. 12  Kaya mga tugang, may sarong bagay na obligado kitang sunudon, pero bako an laman tanganing mabuhay kauyon kaiyan; 13  dahil kun nabubuhay kamo kauyon kan laman, siguradong magagadan kamo; alagad kun gagadanon nindo paagi sa espiritu an mga gibong makalaman, mabubuhay kamo. 14  Huling an gabos na ginigiyahan kan espiritu nin Diyos mga aki nanggad nin Diyos. 15  Huli ta dai kamo nag-ako nin espiritu nin pagkauripon na nagigin dahilan na bumalik an takot, kundi nag-ako kamo nin espiritu nin pag-ampon bilang mga aki nin Diyos, na paagi sa espiritung iyan kita minakurahaw: “Abba,* Ama!” 16  An espiritu mismo nagpapatotoo kaiba an satong espiritu na kita mga aki nin Diyos. 17  Kaya kun kita mga aki niya, mga tagapagmana man kita—iyo, mag-aako kita nin mana hali sa Diyos, asin kita magigin mga kapwa ni Cristo tagapagmana—sa kondisyon na kita iribanan na magsakit tanganing kita iribanan man na pamurawayon. 18  Huling para sa sako, baliwala an mga pagsakit sa presenteng panahon kun ikukumparar sa kamurawayan na ihahayag paagi sa sato. 19  Huli ta an mga linalang interesadong marhay na naghahalat kan panahon na ihahayag an mga aki nin Diyos. 20  Pa’no kaya, an mga linalang ipinasairarom sa kawaran nin saysay, bako dahil sa kabutan ninda, kundi dahil sa kabutan nin Diyos, alagad ginibo niya iyan base sa paglaom 21  na an mga linalang mismo mapapatalingkas man sa pagkauripon sa kalapaan asin magkakaigwa man kan mamuraway na katalingkasan bilang mga aki nin Diyos. 22  Huli ta aram niyato na an gabos na linalang padagos na nag-aagrangay na iribanan asin nag-aagi nin kulog na iribanan sagkod ngunyan. 23  Bako lang iyan, kundi kita man na mga nag-ako kan inot na bunga—an espiritu—iyo, kita man mismo nag-aagrangay mantang hinahalat niyato na may pag-antisipar na ampunon kita bilang mga aki, na makatalingkas kita sa satuyang mga hawak paagi sa pantubos. 24  Huli ta nailigtas kita mantang yaon sa sato an paglaom na ini; alagad pag nahiling na an kautuban nin sarong paglaom bako na iyan paglaom, dahil pag nahihiling nin tawo an sarong bagay, piglalauman pa daw niya iyan? 25  Pero kun naglalaom kita sa bagay na dai ta nahihiling, interesadong marhay kitang naghahalat kaiyan na may pakatagal. 26  Apuwera kaiyan, an espiritu man nagtatabang sa sato sa satuyang kaluyahan; huling may mga panahon na kaipuhan niyatong mamibi pero dai niyato aram kun ano an satong ipapamibi, alagad sa panahon na iyan na dai niyato ikinakapahayag* an satong mga inagrangay, an espiritu mismo an nakikiulay para sa sato. 27  Asin siya na nagsisiyasat kan mga puso nakakaisi kun ano an katuyuhan kan espiritu, huling nakikiulay iyan para sa mga banal kauyon kan kabutan nin Diyos. 28  Aram niyato na inoorganisar nin Diyos an gabos niyang gibo para sa ikakarahay kan mga namumuot sa saiya, idtong mga inapod uyon sa saiyang katuyuhan; 29  huli ta idtong mga tinawan niya kan saiyang inot na atensiyon patiinot man niyang itinalaga na magin kabaing kan ladawan kan saiyang Aki, tanganing ini an magin panganay sa tahaw nin dakul na magturugang. 30  Saro pa, idtong mga patiinot niyang itinalaga iyo an mga inapod man niya; asin an mga inapod niya iyo an mga ipinahayag man niya na matanos. Ultimo, an mga ipinahayag niya na matanos iyo an mga pinamuraway man niya. 31  Kun siring, ano an masasabi ta manungod sa mga bagay na ini? Kun an Diyos nasa kampi niyato, siisay an makakalaban sa sato? 32  Mantang dai ngani siya nag-alangan na itao an sadiri niyang Aki kundi isinakripisyo niya ini para sa sato gabos, bako daw na may kabuutan man na itatao niya pati kan saiyang aki an gabos na iba pang bagay para sa sato? 33  Siisay an maatubang nin akusasyon laban sa mga pinili nin Diyos? An Diyos mismo an nagpapahayag na sinda matanos. 34  Siisay an mahukom sa sainda? Si Cristo Jesus mismo an nagadan, asin urog pa diyan, siya an saro na ibinangon; yaon siya sa tuo nin Diyos asin nakikiulay man siya para sa sato. 35  Ano an makakapasuway sa sato sa pagkamuot kan Cristo? An kasakitan daw o kahaditan o persekusyon o gutom o kawaran nin maisusulot o peligro o espada? 36  Siring kan nasusurat: “Dahil sa saimo, bilog na aldaw kaming namemeligrong gadanon; an hiling sa samuya garo mga karnerong bubunuon.” 37  Alagad, sa ibong kan gabos na ini, lubos man giraray kitang nanggagana paagi sa saiya na namumuot sa satuya. 38  Huli ta kumbinsido ako na maski pa an kagadanan o an buhay o an mga anghel o an mga gobyerno o an mga bagay na yaon ngunyan o an mga bagay na maabot o an mga kapangyarihan 39  o an langkaw o an rarom o an ano pa man na ibang linalang dai makakayang isuway kita sa pagkamuot nin Diyos na yaon ki Cristo Jesus na satuyang Kagurangnan.

Mga Nota

Sarong tataramon sa Aramaiko na nangangahulugan na “O Ama!”
O “masabi.”